FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Stating intentions and expectations Ag innse dè tha san amharc

When do you intend to be back?Cuin a tha dùil agad a bhith air ais?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha dùil agam … I intend …

tha dùil againn a dhol a-mach we intend to go out

tha dùil againn ... we intend …

tha dùil aige … he intends …

tha dùil aice ... she intends …

cuin a tha dùil agaibh…? when do you intend …? (plural/polite)

cuin a tha dùil agaibh falbh? when do you intend to leave? (plural/polite)

anns an Lùnastal in August

bidh mi air ais Dihaoine I will be back on Friday

Làithean na seachdaine / Days of the week:

Diluain Monday

Dimàirt Tuesday

Diciadain Wednesday

Diardaoin Thursday

Dihaoine Friday

Disathairne Saturday

Didòmhnaich Sunday

Là na Sàbaid Sunday (Literally - Day of the Sabbath)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman 1 Cuin a tha dùil agaibh falbh air saor-làithean am-bliadhna? When do you intend to go on holiday this year?
Woman 2 Anns an Lùnastal, tha sinn a’ dol dhan Spàinn.
Càit a bheil sibh fhèin a’ dol?
In August, we are going to Spain.
Where are you going yourself?
Woman 1 Tha sinn a’ fuireach aig an taigh am-bliadhna.
Tha mo bhràthair agus an teaghlach a’ tighinn à Canada airson trì seachdainean.
We are staying at home this year.
My brother and the family are coming from Canada for three weeks.
Woman 2 Glè mhath. Very good.
Man 1 A bheil thu deiseil? Are you ready?
Man 2 Tha.
Agus feumaidh mi greasad orm.
Tha an trèan a’ falbh ann an leth-uair a thìde.
Yes.
And I need to hurry up.
The train leaves in half an hour.
Man 1 Cuin a tha dùil agad a bhith air ais? When do you intend to be back?
Man 2 Dihaoine, bidh mi air ais Dihaoine. Friday, I’ll be back on Friday.
Man 1 Chì mi Dihaoine thu ma-thà. I’ll see you on Friday then.
Man 2 Chì. Yes.