ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about what you ought A’ bruidhinn mu dè bu chòir dhut a dhèanamh

It's dangerousTha e cunnartach

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cha bu chòir dhut … you should not …

cha bu chòir dhut a bhith a-staigh an sin you shouldn’t be in there

cha bu chòir dhut a bhith a’ ruith you shouldn’t be running

cha bu chòir dhut a bhith a’ ruith anns an trannsa you shouldn’t be running in the corridor

tha e cunnartach it is dangerous

am bu chòir dhomh … ? should I … ?

am bu chòir dhut … ? should you … ?

am bu chòir dha … ? should he … ?

am bu chòir dhi … ? should she … ?

am bu chòir dhuibh … ? should you … ? (plural/polite)

am bu chòir dhaibh … ? should they … ?

… an rathad eile fheuchainn … try the other road

… a bhith ann beagan nas tràithe … be there a little earlier

You answer these questions with bu chòir and cha bu chòir.

bu chòir (to questions beginning am bu chòir … ?) yes

cha bu chòir (to questions beginning am bu chòir … ?) no

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Son ’S e àite math tha seo.
Dè bh’ ann?
This is a cool place.
What was it?
Father ’S e dùn a bh’ ann.
Seòrsa de chaisteal.
It was a fortress.
A type of castle.
Son Cò ris a bha e coltach? What was it like?
Father Bha e àrd is cruinn coltach ri similear. It was tall and round like a chimney.
Son Seall seo. Look at this.
Father Trobhad a-mach à sin, a Chaluim.
Cha bu chòir dhut a bhith a-staigh an sin.
Tha e cunnartach.
Come out of there, Calum.
You shouldn’t be in there.
It’s dangerous.
Teacher Hoigh, Jennifer.
Càit a bheil thu a’ dol?
Hoy, Jennifer.
Where are you going?
Jennifer Tha mi a' dol dhan taigh-bheag. I’m going to the toilet.
Teacher Gabh air do shocair.
Cha bu chòir dhut a bhith a’ ruith anns an trannsa.
Tha e cunnartach.
Take your time.
You shouldn’t be running in the corridor.
It’s dangerous.