ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Clas seinn ann an Caisteal Dhùglais

Gaelic Gàidhlig

[Alasdair Friseal - Preseantair] Tuilleadh ma-thà a-nis air fàs na Gàidhlig ann an iar-dheas na h-Alba. An-dè, chuala sinn gun deach cròileagan a stèidhichte ann an Dùn Phrìs. Uill, tha e coltach gu bheil ùidh mhòr anns a’ chànan anns an sgìre agus tha iad a’ feuchainn ri còisir a chur air bhonn cuideachd. Tha clas seinn air a bhith aca ann an Caisteal Dhùghlais fad bliadhna, agus mar a tha Caitriana Deeprose a-nis ag aithris, tha iad air beachdachadh air còisir a thoirt chun a’ Mhòid.

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Tha an clas seinn seo ann an Caisteal Dhùghlais air a bhith a’ dol fad bliadhna le mu fhichead a’ dol ann gach mìos ‘s tha e follaiseach gu bheil e a’ còrdadh riutha.

[Màiri Kiely] Tha ùidh mhòr aca sa Ghàidhlig agus bidh iad a’ tighinn a h-ùile mìos son a bhith a’ seinn agus òrain Ghàidhlig ionnsachadh.

[Uilleam Shepherd] It’s the friendship and the comradeship that’s here. There’s something about singing that brings you together.

[Sìneag Rodgers] Bha Gàidhlig gu leòr ann an Galloway, mar a chanas iad. Bha Gàidhlig gu leòr – ‘s fhada on uair sin on a bha iad a’ bruidhinn Gàidhlig agus tha e math a bhith ga cluinntinn a-rithist.

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Tha a bhios a’ dol ann air còisir a steidhicheadh i fhèin san t-Sròn Reamhar agus tha i an dòchas gum bi feadhainn bhon chlàs seo airson a bhith an-sàs ann ‘s i a’ beachdachadh air a dhol gun Mhòd.

[Dianne Stafford] Tha ùidh agam ann an òrain Ghàidhlig agus thòisich mi fhìn còisir bheag ann an Sròn Reamhar aon no mhìos air ais. Bidh am Mòd ann am Pàislig am-bliadhna agus bu toigh leam a dhol ann leis a’ chòisir.

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Gu dearbh tha buill dhen chlas air fàilte a chur air an naidheachd ‘s iad dhen bheachd gun dèan còisir feum dhan Ghàidhlig sa sgìre.

[Sìneag Rodgers] Bhithinn glè thoilichte fhaicinn o chionn tha iomadach is oidhche a bha mi a ràdh rium fhèin, ò b’ fheàrr leam gun robh mi faisg air Dùn Èideann no Glaschu agus bhiodh e math choir fhaicinn.

[Màiri Kiely] smaoinich gun change tachradh sin bhliadhna air ais! Cha robh sìon a dh’fhios againne air sin!

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Caitriana Deeprose, BBC An Là, Caisteal Dhùghlais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A singing class in Castle Douglas

English Beurla

[Alasdair Fraser - Presenter] More then, now on the growth of Gaelic in the south-east of Scotland. Yesterday, we heard that there was a playgroup based in Dumfries. Well, it would appear that there is a big interest in the language in the area and they are trying to set up choir too. They have had a singing class in Castle Douglas for a year and as Caitriana Deeprose reports, they are thinking about taking a choir to the Mod.

[Caitriana Deeprose - Reporter] This singing class in Castle Douglas has been going for a year with about twenty going each month and it is clear that it is popular.

[Mary Kiely] They have a big interest in Gaelic and they come every month to sing and learn Gaelic songs.

[William Shepherd] It’s the friendship and the comradeship that’s here. There’s something about singing that brings you together.

[Jeanette Rodgers] There was plenty of Gaelic in Galloway, as they say. There was plenty of Gaelic – it’s a long time since they were speaking Gaelic and it’s good to hear it again.

[Caitriana Deeprose - Reporter] A woman who goes has set up a choir in Stranraer and she hopes that people from the class will want to be involved and she is thinking about going to the Mod.

[Dianne Stafford] I have an interest in Gaelic songs and I started a wee choir in Stranraer a month or two ago. The Mod will be in Paisley this year and I would like to go with the choir.

[Caitriana Deeprose - Reporter] Certainly, a member of the class welcomes the news and thinks that the choir will be good for Gaelic in the area.

[Jeanette Rodgers] I would be really pleased to see it as there has been many a day and night that I have said to myself that I wish I was in Edinburgh, or Glasgow and it would be good to see a choir.

[Mary Kiely] Who would have thought that this would have happened two years ago !We had no idea!

[Caitriana Deeprose - Reporter] Caitriana Deeprose, BBC An Là, Castle Douglas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas seinn ann an Caisteal Dhùglais

Gaelic Gàidhlig

[Alasdair Friseal - Preseantair] Tuilleadh ma-thà a-nis air fàs na Gàidhlig ann an iar-dheas na h-Alba. An-dè, chuala sinn gun deach cròileagan a stèidhichte ann an Dùn Phrìs. Uill, tha e coltach gu bheil ùidh mhòr anns a’ chànan anns an sgìre agus tha iad a’ feuchainn ri còisir a chur air bhonn cuideachd. Tha clas seinn air a bhith aca ann an Caisteal Dhùghlais fad bliadhna, agus mar a tha Caitriana Deeprose a-nis ag aithris, tha iad air beachdachadh air còisir a thoirt chun a’ Mhòid.

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Tha an clas seinn seo ann an Caisteal Dhùghlais air a bhith a’ dol fad bliadhna le mu fhichead a’ dol ann gach mìos ‘s tha e follaiseach gu bheil e a’ còrdadh riutha.

[Màiri Kiely] Tha ùidh mhòr aca sa Ghàidhlig agus bidh iad a’ tighinn a h-ùile mìos son a bhith a’ seinn agus òrain Ghàidhlig ionnsachadh.

[Uilleam Shepherd] It’s the friendship and the comradeship that’s here. There’s something about singing that brings you together.

[Sìneag Rodgers] Bha Gàidhlig gu leòr ann an Galloway, mar a chanas iad. Bha Gàidhlig gu leòr – ‘s fhada on uair sin on a bha iad a’ bruidhinn Gàidhlig agus tha e math a bhith ga cluinntinn a-rithist.

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Tha a bhios a’ dol ann air còisir a steidhicheadh i fhèin san t-Sròn Reamhar agus tha i an dòchas gum bi feadhainn bhon chlàs seo airson a bhith an-sàs ann ‘s i a’ beachdachadh air a dhol gun Mhòd.

[Dianne Stafford] Tha ùidh agam ann an òrain Ghàidhlig agus thòisich mi fhìn còisir bheag ann an Sròn Reamhar aon no mhìos air ais. Bidh am Mòd ann am Pàislig am-bliadhna agus bu toigh leam a dhol ann leis a’ chòisir.

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Gu dearbh tha buill dhen chlas air fàilte a chur air an naidheachd ‘s iad dhen bheachd gun dèan còisir feum dhan Ghàidhlig sa sgìre.

[Sìneag Rodgers] Bhithinn glè thoilichte fhaicinn o chionn tha iomadach is oidhche a bha mi a ràdh rium fhèin, ò b’ fheàrr leam gun robh mi faisg air Dùn Èideann no Glaschu agus bhiodh e math choir fhaicinn.

[Màiri Kiely] smaoinich gun change tachradh sin bhliadhna air ais! Cha robh sìon a dh’fhios againne air sin!

[Caitriana Deeprose - Neach-aithris] Caitriana Deeprose, BBC An Là, Caisteal Dhùghlais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A singing class in Castle Douglas

English Beurla

[Alasdair Fraser - Presenter] More then, now on the growth of Gaelic in the south-east of Scotland. Yesterday, we heard that there was a playgroup based in Dumfries. Well, it would appear that there is a big interest in the language in the area and they are trying to set up choir too. They have had a singing class in Castle Douglas for a year and as Caitriana Deeprose reports, they are thinking about taking a choir to the Mod.

[Caitriana Deeprose - Reporter] This singing class in Castle Douglas has been going for a year with about twenty going each month and it is clear that it is popular.

[Mary Kiely] They have a big interest in Gaelic and they come every month to sing and learn Gaelic songs.

[William Shepherd] It’s the friendship and the comradeship that’s here. There’s something about singing that brings you together.

[Jeanette Rodgers] There was plenty of Gaelic in Galloway, as they say. There was plenty of Gaelic – it’s a long time since they were speaking Gaelic and it’s good to hear it again.

[Caitriana Deeprose - Reporter] A woman who goes has set up a choir in Stranraer and she hopes that people from the class will want to be involved and she is thinking about going to the Mod.

[Dianne Stafford] I have an interest in Gaelic songs and I started a wee choir in Stranraer a month or two ago. The Mod will be in Paisley this year and I would like to go with the choir.

[Caitriana Deeprose - Reporter] Certainly, a member of the class welcomes the news and thinks that the choir will be good for Gaelic in the area.

[Jeanette Rodgers] I would be really pleased to see it as there has been many a day and night that I have said to myself that I wish I was in Edinburgh, or Glasgow and it would be good to see a choir.

[Mary Kiely] Who would have thought that this would have happened two years ago !We had no idea!

[Caitriana Deeprose - Reporter] Caitriana Deeprose, BBC An Là, Castle Douglas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

cròileagain - playgroup

Caisteal Dhùghlais - Castle Douglas

clas seinn - singing class

Dùn Èideann - Edinburgh

coisir - choir