menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Coimisean na Croitearachd a’ cur bùithtean-obrach air dòigh

Gaelic Gàidhlig

[Angela NicIlleathain - Preseantair] Tha dragh fhathast nach eil fiosrachadh gu leòr aig croitearan mun t-siostam ùr airson an cuid croitean a chlàradh. Ri linn sin, tha Coimisean na Croitearachd a’ cur bùithtean-obrach air dòigh ann an diofar sgìrean airson an siostam a shoilleireachadh. ‘S ann do luchd-measaidh gu sònraichte a bhios na coinneamhan, ach bidh cothrom aig clèirean agus croitearan a dhol thuca cuideachd. Seo Doneil MacLeòid.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] An-uiridh, chaidh coinneamh a chumail ann an Inbhir Nis airson a h-uile neach-measaidh bho diofar choimhearsnachdan-croitearachd air feadh Alba, ach am-bliadhna thèid oidhirp a dhèanamh coinneamhan a chumail anns na sgìrean fhèin. Tha dragh ann gu bheil fhathast gainnead fiosrachaidh aig croitearan mu na tha an lùib siostam ùr clàr nan croitean agus ‘s ann air a’ chuspair sin gu sònraichte a thèid bualadh.

[Susan Walker] Fear dhiubh airson Leòdhas, agus na Hearadh, fear dhiubh eile airson an Eilein Sgitheanaich, fear dhiubh airson Earra-Ghàidheal. Agus an cuspair a tha sinn a’ dol a bhruidhinn mu dheidhinn nas motha, mu dheidhinn clàr chroit. Tha siostam ùr ann a-nis, ach tha croitearan ag iarraidh fiosrachadh, barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn ciamar a tha thu a’ dèanamh sin.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Tha cuideachd bòrd a’ choimisein fhèin an dùil coinneamh a chumail ann an àite seach Inbhir Nis.

[Susan Walker] An-uiridh, bha e fìor mhath, bha bùithtean-obrach againne airson croitearan, clèirean-bailtean agus luchd-measaidh agus bha sin air an oidhche. An uair sin, an ath là, bha coinneamh a’ bhùird. Bha sin fìor mhath. Am-bliadhna, tha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn a dhol gu Loch Abar, rudeigin mun chuairt sin, ‘s dòcha Àird nam Murchan.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Tha a’ choimisean a’ faicinn buannachdan an seo leis gur e luchd-measaidh a tha a’ biathadh fiosrachadh thuca airson co-dhùnaidhean a dhèanadh. Doneil MacLeòid, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Crofters' Commission set up new workshops

English Beurla

[Angela MacLean - Presenter] There is still concern that there is not enough information about the new system to register crofts. As a result, the Crofting Commission are setting up workshops in different areas to clarify the system. The meetings will be for assessors, but clerks and crofters will have the opportunity to attend, too. Here is Doneil MacLeod.

[Doneil MacLeod – Reporter] Last year, a meeting was held in Inverness for every assessor from different crofting communities all over Scotland, but this year, an effort will be made to hold meetings in the areas themselves. There is a concern that there is still a lack of information for crofters about what is involved the new croft registration system and it is on that subject that there will be impact.

[Susan Walker] One in Lewis, and Harris, another on for Skye, one for Argyll. And the subkect that we will be talking about croft registration. There is a new system now, but crofters want information about how you do that.

[Doneil MacLeod – Reporter] The board of the commission themselves hope to hold a meeting in somewhere other than Inverness.

[Susan Walker] Last year, it was really good. We had workshops for crofters, town clerks and assessors and that was at night. After that, the next day, the board had a meeting. That was really good. This year, we are talking about going to Lochaber, somewhere about there, maybe Ardnamurchan.

[Doneil MacLeod – Reporter] The commission is seeing gains here as it is assessors who are sending information to them to make decisions. Doneil MacLeod, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coimisean na Croitearachd a’ cur bùithtean-obrach air dòigh

Gaelic Gàidhlig

[Angela NicIlleathain - Preseantair] Tha dragh fhathast nach eil fiosrachadh gu leòr aig croitearan mun t-siostam ùr airson an cuid croitean a chlàradh. Ri linn sin, tha Coimisean na Croitearachd a’ cur bùithtean-obrach air dòigh ann an diofar sgìrean airson an siostam a shoilleireachadh. ‘S ann do luchd-measaidh gu sònraichte a bhios na coinneamhan, ach bidh cothrom aig clèirean agus croitearan a dhol thuca cuideachd. Seo Doneil MacLeòid.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] An-uiridh, chaidh coinneamh a chumail ann an Inbhir Nis airson a h-uile neach-measaidh bho diofar choimhearsnachdan-croitearachd air feadh Alba, ach am-bliadhna thèid oidhirp a dhèanamh coinneamhan a chumail anns na sgìrean fhèin. Tha dragh ann gu bheil fhathast gainnead fiosrachaidh aig croitearan mu na tha an lùib siostam ùr clàr nan croitean agus ‘s ann air a’ chuspair sin gu sònraichte a thèid bualadh.

[Susan Walker] Fear dhiubh airson Leòdhas, agus na Hearadh, fear dhiubh eile airson an Eilein Sgitheanaich, fear dhiubh airson Earra-Ghàidheal. Agus an cuspair a tha sinn a’ dol a bhruidhinn mu dheidhinn nas motha, mu dheidhinn clàr chroit. Tha siostam ùr ann a-nis, ach tha croitearan ag iarraidh fiosrachadh, barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn ciamar a tha thu a’ dèanamh sin.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Tha cuideachd bòrd a’ choimisein fhèin an dùil coinneamh a chumail ann an àite seach Inbhir Nis.

[Susan Walker] An-uiridh, bha e fìor mhath, bha bùithtean-obrach againne airson croitearan, clèirean-bailtean agus luchd-measaidh agus bha sin air an oidhche. An uair sin, an ath là, bha coinneamh a’ bhùird. Bha sin fìor mhath. Am-bliadhna, tha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn a dhol gu Loch Abar, rudeigin mun chuairt sin, ‘s dòcha Àird nam Murchan.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Tha a’ choimisean a’ faicinn buannachdan an seo leis gur e luchd-measaidh a tha a’ biathadh fiosrachadh thuca airson co-dhùnaidhean a dhèanadh. Doneil MacLeòid, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Crofters' Commission set up new workshops

English Beurla

[Angela MacLean - Presenter] There is still concern that there is not enough information about the new system to register crofts. As a result, the Crofting Commission are setting up workshops in different areas to clarify the system. The meetings will be for assessors, but clerks and crofters will have the opportunity to attend, too. Here is Doneil MacLeod.

[Doneil MacLeod – Reporter] Last year, a meeting was held in Inverness for every assessor from different crofting communities all over Scotland, but this year, an effort will be made to hold meetings in the areas themselves. There is a concern that there is still a lack of information for crofters about what is involved the new croft registration system and it is on that subject that there will be impact.

[Susan Walker] One in Lewis, and Harris, another on for Skye, one for Argyll. And the subkect that we will be talking about croft registration. There is a new system now, but crofters want information about how you do that.

[Doneil MacLeod – Reporter] The board of the commission themselves hope to hold a meeting in somewhere other than Inverness.

[Susan Walker] Last year, it was really good. We had workshops for crofters, town clerks and assessors and that was at night. After that, the next day, the board had a meeting. That was really good. This year, we are talking about going to Lochaber, somewhere about there, maybe Ardnamurchan.

[Doneil MacLeod – Reporter] The commission is seeing gains here as it is assessors who are sending information to them to make decisions. Doneil MacLeod, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

Coimisean na Croitearachd - Crofting Commission

bùithtean-obrach - workshops

luchd-measaidh - assessors

clèirean - clerks

gainnead fiosrachaidh - lack of information