menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

A' Ghàidhealtachd o na Meadhan Aoisean

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] Bho Leòdhas aig an Iar gu Sealltainn aig Tuath gu Earra-Ghàidheal aig deas, tha a’ Ghàidhealtachd ‘s na h-Eileanan sònraichte. Air an ochdamh deug dhen t-Sultain, bidh an aon cho-dhùnadh romhainn-ne ‘s a bhios ron chòrr de dh’ Alba, ach chan eil sinn mar an còrr de dh’ Alba ann an iomadh dòigh.

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] A h-uile h-oidhche an t-seachdain-sa air An Là, bidh mi a’ coimhead air a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan ann an solas a’ Referenduim a tha gu bhith againne anns an t-Sultain. Coimheadaidh sinn air mar a tha Alba agus An Rìoghachd Aonaichte air a bhith a’ dèiligeadh ris an sgìre gu h-eachdraidheil is cuiridh sinn a’ cheist mhòr dh’fhaodadh co-dhùnadh taobh seach taobh anns an referendum a bhith a’ ciallachadh dhan Ghàidhealtachd ‘s dha na h-Eileanan?

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] Bha a’ Ghàidhealtachd ‘s na h-Eileanan eadar-dhealaichte fad linntean, ‘s tha buaidh na h-eachdraidh sin gar fàgail eadar-dhealaichte gu ìre, fiù ‘s an-diugh. Chì sinn na freumhaichean sin ann am poilitigs nam meadhan aoisean. Cha robh Rìgh na h-Alba a’ riaghladh ach cuid dhen dùthaich. Bha Rìoghachdan cumhachdach eile na insert aghaidh, Tighearnas nan Eilean aig an Iar agus Iarlan Arcaibh san fhìor cheann a tuath. Bha sgìrean eile cuideachd aig nach robh ach beagan smachd leithid Iarlan Mhoireibh a bha sgapadh feadh mòran de mheadhan na sgìre.

[An t-Oll Seumas Mac An t-Sealgair] Scotland itself, or the Scottish Kingdoms, the Scottish Monarchy behaved towards the Highlands and Islands in a very imperialist sort of way. There was a long period in the Middle Ages when the Highlands had a sort of great degree of autonomy and thinking of organisations like the Lordship of the Isles in the west and in the kind of Gaelic-speaking areas, particularly, or the Earldom of Orkney further North. And these were principalities that were for all practical purposes independent, but they were gradually taken over, destroyed, submerged by an expanding Scottish state.

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] Am Mol a deas, ann an Steòrnabhagh, seo far na stèidhich an seann Rìgh Seumas còmhlan à Fìobha san t-Seachdamh Linn Deug a dh’ fheuchainn ris an Eilean a ghabail thairis agus cuideachd ron Aonadh, chaidh Tràchdas Ì a chur an cèill, riaghailtean a’ feuchainn ri na Gàidheil a dhèanamh nas coltaiche ris a’ chòrr dhen dùthaich

[An t-Oll Dòmhnall Uilleam Stiùbhart] Bha an Rìgh Seumas, an Siathamh Rìgh Seumas, cha b’ e beachd a b’ fheàrr a bh’ aigesan air a’ Ghàidhealtachd idir, idir, gun teagamh sam bith, gu seachd àraid air muinntir nan eilean. Sin na Gàidheil a bha borb, na Gàidheil a bha fiadhaich agus gun teagamh sam bith, bha e a’ feuchainn aig diofar ìrean, aig diofar amannan, ri, uill chanadh sinn cur às dha na Gàidheil anns na h-Eileanan.

[An t-Oll Seumas Mac An t-Sealgair] The people who were really leading that assault on the Highlands were the Scottish Government, the Scottish Monarchy and indeed as time went on the Scottish Parliament.

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] Bha seann Phàrlamaid na h-Alba, seo ann an Dùn Èideann a’ faicinn na Gàidhealtachd mar thrioblaid ron Aonadh agus nuair a thàinig an dùthaich ùr ann an seachd-deug ceud ‘s a seachd, bha sinn nar trioblaid fhathast. Thàinig a’ chùis gu ìre às-dèidh Chùil Lodair nuair a chaidh feuchainn air fearann, cànan is dòigh-beatha nan Gàidheal a thoirt bhuapa.

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] Gur às bith ciamar a sheallas tu air an rud a thachair às dèidh Blàr Chùil Lodair, ‘s e a bh’ ann ach an Stàit a’ feuchainn ri, chan e a-mhàin ar-a-mach a chur sìos, ach dòigh-beatha, sgìre dhen dùthaich a mhùchadh, chanadh cuid, a’ cur às dha.

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] s’ urrainn a ràdh an-diugh am biodh Alba neo-eisimeileach air càil eadar-dhealaichte a dhèanamh. Ach tha mòran a’ faicinn gun do dh’fhàg e làrach chun an latha an-diugh.

[Ruairidh MacIlleathain] Na rudan a thachair às-dèidh Chuil Lodair, dh’fhàg sin na Gàidheil gu ìre mhòr mar t-sluagh gun mhisneachd. Agus tha sinn a’ faicinn sin fhathast. Tha cion misneachd aig na Gàidheil chun an latha an-diugh. Ged a tha cùisean air atharrachadh beagan ‘s gu bheil, beagan de phiseach air tighinn oirnn, dòcha thairis air a’ ghinealach no dhà a dh’fhalbh.

[An t-Oll.Dòmhnall Uilleam Stiùbhart] Saoilidh mi gu bheil mar gum biodh spectrum de bheachdan mu na Gàidheil, an chuid aig muinntir Riaghaltas Dhùn Èideann agus muinntir Lunnainn cho math às-dèidh agus ron Aonadh. Air aon làimh, dh’ fhaodadh a bhith gun robh na Gàidheil borb, dh’ fhaodadh e a bhith gun robh iad nan cunnart dhan riaghaltas as bith càite an robh e ann an Dùn Èideann no ann an Lunnainn. Air an làimh eile dh’ fhaodadh a bhith gun robh na Gàidheil gu math feumail, gu seachd àraid ann an cogadh.

[Dòmhnall Moireasdan - Neach-aithris] Gach oidhche an t-seachdain sa, coimheadaidh sinn ri ceangal na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean ris an stàit tro na linntean agus tha dhìth oirnn bhon an stàit an-diugh, gu dearbh, an stàit. Dòmhnall Moireasdan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Highands from the Middle Ages

[Donald Morrison - Reporter] From Lewis in the west to Shetland in the north to Argyll at south, the Highlands and Islands are unique. On the eighth of September, the same decision will be before us as with the rest of Scotland, but we are not like the rest of Scotland in many ways.

[Donald Morrison - Reporter] Every night this week on An Là, I will be looking at the Highlands and islands in the light of the Referendum which lies ahead of us in September. We will look at how Scotland and the United Kingdom have dealt with the area historically and we look at each motion, side by side in the referendum and what does this mean for the referendum?

[Donald Morrison - Reporter] The Highlands and Islands were different for many centuries and that historical impact has made us slightly different, even today. We see the roots in politics of the Middle Ages. The King of Scotland only ruled part of the country, there were other powerful kingdoms, the Lord of the Isled, the Earldom of Orkney in the far north. There were other areas too where he had little power such as the Earldom of Moray which was spread out over many areas.

[Prof. James Hunter] Scotland itself, or the Scottish Kingdoms, the Scottish Monarchy behaved towards the Highlands and Islands in a very imperialist sort of way. There was a long period in the Middle Ages when the Highlands had a sort of great degree of autonomy and thinking of organisations like the Lordship of the Isles in the west and in the kid of Gaelic-speaking areas, particularly or the Earldom of Orkney further North. And these were principalities that were for all practical purposes independent, but they were gradually taken over, destroyed, submerged by an expanding Scottish state.

[Donald Morrison - Reporter] South Mol in Stornoway, here is where King James and a group from Fife in the 17th Century tried to take the islands and also before the inception of union, the Iona Chronicle was put to paper, rules which try to make the Gaels more like the rest of the country.

[Dr Donald William Stewart] King James, the sixth King James, he did not hold the greatest opinion of the Gaels, at all, especially about those who lived on the Islands. That was that the Gaels were savage, the Gaels were wild and without a doubt, he tried at different stages at different times, well, we would say that he tried to exterminate the Gaels from the islands.

[Prof. James Hunter] The people who were really leading that assault on the Highlands were the Scottish Government, the Scottish Monarchy and indeed as time went on the Scottish Parliament.

[Donald Morrison - Reporter] The old Scottish Parliament, here in Edinburgh, saw the Highlands as a bother for the Union and when the new country came in 1707, we were still a bother. The matter came to a head after Culloden when they tries to take land, language and way of life from the Gaels.

[Donald Morrison - Reporter] No matter how you show what happened about the Battle of Culloden, it was the State who tried to, it was not only the rebellion they tried to suppress, but a way of life, and extinguish an area of the country, many would say, exterminate.

[Donald Morrison - Reporter] Who could say today that an independent Scotland would do anything different. But many see that it left a mark until today.

[Roddy MacLean] The things that happened after Culloden, it left the Gaels with little confidence. And we are still seeing that, the Gaels have little confidence even today. Although matters have changed a wee bit in that there is a wee bit of improvement has come, maybe over the past generation or two.

[Dr Donald William Stewart] I think that there was a sort of spectrum of opinions about the Gaels, the two types that were held of the people of the Edinburgh government and the people of London before and after the union. On one hand, it could be that the Gaels were savage, it could be that they were a danger to the government irrespective of whether it was in Edinburgh or in London. On the other hand, it could be that the Gaels were really useful, especially in war.

[Donald Morrison - Reporter] Every night this week, we will look at the link that the Highlands and Islands with the state through the centuries and what we need from the state today, certainly, what state. Donald Morrison.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A' Ghàidhealtachd o na Meadhan Aoisean

(The Highands from the Middle Ages)

Vocabulary Briathrachas

An Rìoghachd Aonaichte - United Kingdom

freumhaichean - roots

Tighearnas nan Eilean - Kingdom of the Isles

Iarlan Arcaibh - Earldom of Orkney

Iarlan Mhoireibh - Earldom of Moray

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.