ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

A' comharrachadh nam Fuadaichean

Gaelic Gàidhlig

[Angela NicIlleathain – Preseantair] Tha 200 bliadhna bho thòisich Fuadaichean ann an Srath Nabhair ga chomharrachadh an t-seachdain-sa. Am measg na chuirear air dòigh, bha seirbheis shònraichte ann an Eaglais Shaighir an-dè. Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann dhuinn.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] ‘S dòcha gu bheil e faisg air 200 bliadhna bhon a bha Gàidhlig air a cluinntinn aig seirbheisean san t-Shrath. Sa bhliadhna 1814 thàinig na Fuadaichean agus Pàdraig Seller chun an lòn seo.

[Raemonn Bremner] Bha a h-uile càil cho cruaidh aig an àm agus bha e math a bhith ann an seo airson a’ cur cuimhne air na rudan a bha tachairt aig an àm sin.

[Tormod Iain Dòmhnallach] Tha sin ceart ach cuideachd chuala mi ainmean air àitichean nach cuala mi riamh. Bailtean beaga, tha nam fàsaichean an-diugh, ach a h-uile duine a bh’ann, tha iad air am fuadach a-null thairis.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Bha e air a chur ri chèile le taigh-tasgaidh Srath Nabhair.

[Mairead NicDhòmhnaill] Bha sinn ag iarraidh dèanamh tachartasan sònraichte airson cuimhneachadh nan daoine a bha a' falbh aig an àm seo ann an Srath Nabhair.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Tha fios aig a’ mhòr-chuid a bhuineas don Ghàidhealtachd mu àm nam Fuadaichean, ach mu dheidhinn daoine a tha tighinn a-steach don sgìre?

[Cairistriona Stokes] Nuair a thàinig mi gu an sgìre seo dh’ionnsaich mi mu dheidhinn nam Fuadaichean agus dh’ionnsaich mi gur e Srath Nabhair an t-àite as ainmeile airson nam Fuadaichean, cho dona ‘s a bha e.

[Raemonn Bremner] Airson a’ chultair a bh’ aig a h-uile duine san sgìre seo agus cuideachd sin an cultar a th’ againne fhathast an-diugh.

[Tormod Iain Dòmhnallach] Nuair a thàinig sinn a-steach an seo an-diugh, uill chan eil ann ach ròidean beaga cumhang, agus fear gu math faisg oirnn tha iad air a bhith ag obair air caoraich. Chan eil càil timcheall ach ‘the great white sheep,’ adhbhar nam Fuadaichean ann an dòighean.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Tha sreath de thachartasan san t-Shrath agus sa Bhlàran Odhar a tha co-cheangailte ri eachdraidh na sgìre son cola-deug fhathast. Seonaidh MacCoinnich, BBC An La, Srath Nabhair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commemorating the clearances

English Beurla

[Angela MacLean – Presenter] 200 years since the Clearances began in Strathnaver is being marked this week. Among the activities was a special service in the Saighir Church, held yesterday. Seonaidh MacKenzie was there.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] It’s possibly almost 200 years since Gaelic was last heard in services in Strath. In 1814, the Clearances and Patrick Seller came to this meadow.

[Raymond Bremner] Everything was very hard at that time, and it was good to be here to remember the things that happened then.

[Norman MacDonald] That’s right, and I also heard placenames that I’ve never heard of before. Small villages that are now deserted, with everyone who once lived there having been chased abroad.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] It was organized by the Strathnaver Museum.

[Margaret MacDonald] We wanted to create special events to remember the people who have now left Strathnaver.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Most people who come from the Highlands are aware of the Clearances, but what about incomers to the area?

[Catriona Stokes] When I came to this area I learnt about the Clearances and I discovered that Strathnaver was the most famous place in the history of the Clearances, because of how bad things were here.

[Raymond Bremner] For the culture everyone had in this area, that is still the culture we have now.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] A series of events in the Strath and Bettyhill, relating to the area’s history is on for the next fortnight. Seonaidh MacKenzie, BBC An Là, Strathnaver.

[Norman MacDonald] When we came in here today, well there isn’ t anything but little narrow roads and someone close tending to his sheep. There is nothing around but the ‘great white sheep’- the reason for the Clearances many ways.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A' comharrachadh nam Fuadaichean

Gaelic Gàidhlig

[Angela NicIlleathain – Preseantair] Tha 200 bliadhna bho thòisich Fuadaichean ann an Srath Nabhair ga chomharrachadh an t-seachdain-sa. Am measg na chuirear air dòigh, bha seirbheis shònraichte ann an Eaglais Shaighir an-dè. Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann dhuinn.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] ‘S dòcha gu bheil e faisg air 200 bliadhna bhon a bha Gàidhlig air a cluinntinn aig seirbheisean san t-Shrath. Sa bhliadhna 1814 thàinig na Fuadaichean agus Pàdraig Seller chun an lòn seo.

[Raemonn Bremner] Bha a h-uile càil cho cruaidh aig an àm agus bha e math a bhith ann an seo airson a’ cur cuimhne air na rudan a bha tachairt aig an àm sin.

[Tormod Iain Dòmhnallach] Tha sin ceart ach cuideachd chuala mi ainmean air àitichean nach cuala mi riamh. Bailtean beaga, tha nam fàsaichean an-diugh, ach a h-uile duine a bh’ann, tha iad air am fuadach a-null thairis.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Bha e air a chur ri chèile le taigh-tasgaidh Srath Nabhair.

[Mairead NicDhòmhnaill] Bha sinn ag iarraidh dèanamh tachartasan sònraichte airson cuimhneachadh nan daoine a bha a' falbh aig an àm seo ann an Srath Nabhair.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Tha fios aig a’ mhòr-chuid a bhuineas don Ghàidhealtachd mu àm nam Fuadaichean, ach mu dheidhinn daoine a tha tighinn a-steach don sgìre?

[Cairistriona Stokes] Nuair a thàinig mi gu an sgìre seo dh’ionnsaich mi mu dheidhinn nam Fuadaichean agus dh’ionnsaich mi gur e Srath Nabhair an t-àite as ainmeile airson nam Fuadaichean, cho dona ‘s a bha e.

[Raemonn Bremner] Airson a’ chultair a bh’ aig a h-uile duine san sgìre seo agus cuideachd sin an cultar a th’ againne fhathast an-diugh.

[Tormod Iain Dòmhnallach] Nuair a thàinig sinn a-steach an seo an-diugh, uill chan eil ann ach ròidean beaga cumhang, agus fear gu math faisg oirnn tha iad air a bhith ag obair air caoraich. Chan eil càil timcheall ach ‘the great white sheep,’ adhbhar nam Fuadaichean ann an dòighean.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Tha sreath de thachartasan san t-Shrath agus sa Bhlàran Odhar a tha co-cheangailte ri eachdraidh na sgìre son cola-deug fhathast. Seonaidh MacCoinnich, BBC An La, Srath Nabhair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commemorating the clearances

English Beurla

[Angela MacLean – Presenter] 200 years since the Clearances began in Strathnaver is being marked this week. Among the activities was a special service in the Saighir Church, held yesterday. Seonaidh MacKenzie was there.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] It’s possibly almost 200 years since Gaelic was last heard in services in Strath. In 1814, the Clearances and Patrick Seller came to this meadow.

[Raymond Bremner] Everything was very hard at that time, and it was good to be here to remember the things that happened then.

[Norman MacDonald] That’s right, and I also heard placenames that I’ve never heard of before. Small villages that are now deserted, with everyone who once lived there having been chased abroad.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] It was organized by the Strathnaver Museum.

[Margaret MacDonald] We wanted to create special events to remember the people who have now left Strathnaver.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Most people who come from the Highlands are aware of the Clearances, but what about incomers to the area?

[Catriona Stokes] When I came to this area I learnt about the Clearances and I discovered that Strathnaver was the most famous place in the history of the Clearances, because of how bad things were here.

[Raymond Bremner] For the culture everyone had in this area, that is still the culture we have now.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] A series of events in the Strath and Bettyhill, relating to the area’s history is on for the next fortnight. Seonaidh MacKenzie, BBC An Là, Strathnaver.

[Norman MacDonald] When we came in here today, well there isn’ t anything but little narrow roads and someone close tending to his sheep. There is nothing around but the ‘great white sheep’- the reason for the Clearances many ways.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

na Fuadaichean - the Clearances

Srath Nabhair - Strathnaver

lòn - meadow

lòn can also be in reference to food e.g àm lòn lunch-time

cumhang - narrow

Am Blàran Odhar - Bettyhill