menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Duaisean, dràma is dleastanas aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

[Innes Rothach - Preseantair] ’S ann air-loidhne a bhios a’ mhòr-chuid againne a’ coimhead air telebhisean ’s an àm ri teachd agus chan ann anns an dòigh àbhaisteach. Sin a chuala an dara latha de dh’Fhèis nam Meadhanan Ceilteach san Aghaidh Mhòr an-diugh. A bharrachd air bùithtean-obrach, chaidh duaisean a thoirt seachad airson prògraman eachdraidh is dràma le Spòrs na Seachdain a’ togail an duais airson am prògram spòrs as fheàrr air an rèidio. Uill, tha fear-naidheachd againn Anndra MacFhionghain a’ freastal nam fèise agus tha e air an loidhne san Aghaidh Mhòr an-dràsta, Anndra.

[Anndra MacFhionghain – neach-aithris] Gu dearbh Innes, tha latha air leth air a bhith againn an seo anns An Aghaidh Mhòr. Ged a tha an dìle bhàit’ air a bhith ann, chan eil sin air maille air cùisean idir. Bha gu leòr a’ dol agus cùisean a’ tòiseachadh tràth sa mhadainn an-diugh le co-labhairt le riochdairean bho na diofar meadhanan Ceilteach a’ beachdachadh air an dòigh as fheàrr gus prògraman a dhèanamh anns an àm ri teachd. Òraid le riochdaire bhon am British Film Institute airson daoine òg’ aig a bheil ùidh anns na meadhanan agus co-labhairt a’ coimhead ri gnothaichean moralta agus ethical air a chur air dòigh le BAFTA Alba. Seo ma-thà sealladh air tuilleadh air na bha na bha a’ dol an-diugh.

[Anndra MacFhionghain – neach-aithris] Am measg grunn cho-labhairtean agus tachartasan eile a bha a’ dol aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach san Aghaidh Mhòr, bha gu leòr deasbaid a’ dol mu na tha fa-near do shaoghal nam meadhanan agus barrachd is barrachd againn, daoine òg’ gu h-àraid a-nis a’ cleachdadh fònaichean-làimhe gus prògraman a choimhead agus seirbheisean leithid Netflix agus Amazon Prime a’ soirbheachadh gu mòr .

[Raonaid NicAoidh] Dhomhsa feumaidh mi ag ràdh gu bheil mi a’ coimhead cha mhòr a h-uile càil air-loidhne, tha teilidh agam ach chan eil mi cleachdadh càil ach na apps a th’ air an teilidh, smart tv a th’ agam, agus leis an sin, chan eil fhios a’m carson ach ’s toil lem a bhith dìreach a’ coimhead rudan on-demand, mar a tha iad ag ràdh.

[Anndra MacFhionghain – neach-aithris] Tha grunn chànan air an riochdachadh aig an fhèis Gàidhlig na h-Èireann, Cuimris agus Còrnais nam measg. Tha tòrr iarrtais anns a’ Chòrn airson seirbheis ceart a bhith aca gus prògraman telebhisein agus rèidio ann an Còrnais a thaisbeanadh. Dè cho cudromach ’s a tha e do dhaoine a bhios ag obair anns na cànain seo a bhith an làthair?

[Charlie Fripp] If I say in Kernowek … It’ s such a special festival and I think for us it’ s really important to be here with our Celtic friends sharing our culture, sharing our amazing programme making and it’ s really exciting for us to be here and I think all of us from Cornwall really feel what we need is a public service media commissioner in Kernowek, something like BBC ALBA, it would just be fantastic because we need to have an outlet for our programming and for our language.

[Anndra MacFhionghain – neach-aithris] Tha mòran aig an Fhèis a tha ag obair air prògraman soirbhicheal leithid Bannan a bhios air BBC ALBA. A bheil an fheadhainn a tha air cùl a’ beachdachadh air na diofar dhòighean anns am bi daoine a’ coimhead telebhisean anns an latha an-diugh?

[Laura NicIllFhinnein] Tha daoine ga choimhead ann an dòighean eadar-dhealaichte agus chan urrainn dhuinn, chan eil mi a’ smaoineachadh, a bhith a’ cur an uiread de dh’aire air aon demographic, mar gum biodh, ach tha criomagan a’ nochdadh air-loidhne, tha daoine a’ faicinn rudan air Instagram is mar sin. Tha Instagram agus Twitter agus Facebook is a h-uile càil a tha sin aig Bannan, aig Sgioba Bannan, aig Sgioba Young Films agus bidh sinn a’ cur rudan suas air an eadar-lìon, a’ feuchainn ri daoine a thàladh. Airson tha fios againn gur e sin na dòighean a bhios daoine òga a’ conaltradh san latha a th’ ann agus tha sinn an dòchas gu bheil sin a’ dèanamh feum agus gu bheil iad a’ faicinn na rudan seo air Instagram agus mar sin gu bheil e a’ toirt orra a bhith a’ coimhead prògram.

[Anndra MacFhionghain – neach-aithris] Chaidh grunn dhuaisean a thoirt seachad feasgar le Spòrs na Seachdain bho Radio nan Gàidheal a’ soirbheachadh, a’ buannachadh an duais airson program Spòrs Rèidio as fheàrr. Cuideachd a’ soirbheachadh an-diugh à Alba , bha an dràma Bunny a bhuannaich an duais airson dràma ghoirid as fheàrr. ’S ann a-màireach a tha a’ chuid as motha de na dhuaisean gan toirt seachad.

[Anndra MacFhionghain – neach-aithris] Siud agaibh geàrr-cunntas ma-thà air na bha a’ dol an-diugh san Aghaidh Mhòr aig Feis nam Meadhanan Ceilteach. Bidh mise san t-àite seo an ath-oidhch’ le tuilleadh ach an-dràsta, bhuainn uile an seo, air ais agaibh fhèin, Innes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awards, drama and duty at the Celtic Media Festival

[Innes Munro - Presenter] It will be online that most of us will watch television in the future and not in the usual way. That’s what the second day of the Celtic Media Festival heard in Aviemore today. In addition to workshops, awards were given for historical programmes and drama and Spòrs na Seachdain (Sport of the Week) picked up the award for the best sport programme on the radio. Well, our journalist, Andrew MacKinnon is attending the festival and he’s on the line in Aviemore just now. Andrew.

[Andrew MacKinnon – Journalist] Certainly, Innes, we’ve had an excellent day here in Aviemore. Although there has been a downpour, that hasn’t delayed matters at all. Plenty was going on and matters began early in the morning today with a conference of producers from different Celtic media considering the best way to make programmes in the future. A lecture from a producer from the British Film Institute for young people who have an interest in the media and a conference looking at moral and ethical matters organised by BAFTA Scotland. Here then is a glimpse of more that was happening today.

[Andrew MacKinnon – Journalist] Amongst many conferences and other events that were going on at the Celtic Media Festival in Aviemore, there was plenty debate about what was ahead of the world of media and more and more of us, young people especially now are using mobile phones to watch programmes and services like Netflix and Amazon Prime are very successful.

[Rachel MacKay] For me, I have to say I watch almost everything online, I have a telly but I don’t use anything but the apps that are on the telly, I have a smart tv and with that, I don’t know why but I just like to watch something on-demand, as they say.

[Andrew MacKinnon – Journalist] There are many languages represented at the festival, Irish, Welsh and Cornish in their midst. There is lots of demand in Cornwall for them to have the right service to show television and radio programmes in Cornish. How important is it for people who work in this language to be here?

[Charlie Fripp] If I say in Kernowek … It’s such a special festival and I think for us it’s really important to be here with our Celtic friends sharing our culture, sharing our amazing programme making and it’s really exciting for us to be here and I think all of us from Cornwall really feel what we need is a public service media commissioner in Kernowek, something like BBC ALBA it would just be fantastic because we need to have an outlet for our programming and for our language.

[Andrew MacKinnon – Journalist] There are many at the festival who work on successful programmes like Bannan which is on BBC ALBA. Are the people behind it considering the different ways that people watch television today?

[Laura Maclennan] People watch it in different ways and we can’t, I don’t think, put too much focus on one demographic, as it is, but clips go up online, people see things on Instagram and the like. Instagram, Twitter and Facebook and everything like that, Bannan has, the Bannan team have, the Young Film team have and we put things on the internet, to try and attract people. As we know that is the ways that young people communicate today and we hope that will do good and that they will see things on Instagram and as such it will make them to watch the programme.

[Andrew MacKinnon – Journalist]] Many prizes were awarded on the afternoon with Spòrs na Seachdain (Sport of the week) from Radio nan Gàidheal successful, winning the award for the best radio sports programme. Also, another Scottish success today, the drama Bunny won the award for the best short drama. Most of the prizes will be given out tomorrow.

[Andrew MacKinnon – Journalist] That’s the summary of what happened today in Aviemore at the Celtic Media Festival. I’ll be here tomorrow night with more, but just now from all us here back to yourself. Innes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duaisean, dràma is dleastanas aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

(Awards, drama and duty at the Celtic Media Festival)

Vocabulary Briathrachas

Fèis nam Meadhanan Ceilteach - Celtic Media Festival

An Aghaidh Mhòr - Aviemore

an dìle bhàit’ - downpour

maille - delay

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.