ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Your Gaelic
language companion
Do chompanach cànain

A comprehensive online resource that aims to be the constant companion for all levels of Gaelic language speakers. Goireas iomlan air-loidhne a tha ag amas air a bhith na chompanach airson a h-uile duine, aig a h-uile ìre, a tha a’ bruidhinn na Gàidhlig.

Test your knowledge Gabh deuchainn

What level am I? Dè an ìre aig a bheil mi?

LearnGaelic is excited to follow the forthcoming Comasan Labhairt ann an Gàidhlig (CLAG) [Gaelic Speaking Abilities] scale for structured learning. If you're unsure as to what level you are, we've got a preview to help you. Tha LearnGaelic a’ leantainn sgèile Comasan Labhairt ann an Gàidhlig (CLAG) (ri thighinn) airson ionnsachadh structarail. Mura h-eil thu cinnteach dè an ìre aig a bheil thu, tha ro-shealladh againne gus d’ ìre a dhearbhadh.

BeginnerTòiseachadh

Do you know the word for ‘book’?

Great, you've nailed this one! Start beginner lessons or check if you can tackle next level question.
Math fhèin, bha thu ceart! Tòisich air na leasanan airson luchd-tòiseachaidh neo feuch air a’ cheist airson na h-ath ìre.
Oops, no luck this time. It looks like beginner lessons is a place for you.
Ùps, cha robh sin ceart. ’S e tòiseachadh an t-àite as fheàrr dhut.

Not sure? Start with our beginners' level.

If you aced it, then perhaps you're at our intermediate level.

Beginners, get started!

Mì-chinnteach? Tòisich air a’ chùrsa tòiseachaidh.

Ma tha seo ro shoirbh, feuch air an ìre eadar-mheadhanach.

Tòiseachadh, siuthad!

IntermediateEadar-mheadhanach

An deach thu a-null thairis am-bliadhna?

Great, you've nailed this one! Start intermediate lessons or check if you can tackle next level question.
Math fhèin, bha thu ceart! Tòisich air na leasanan ìre eadar-mheadhanach neo feuch air a’ cheist airson na h-ath ìre.
Oops, no luck this time. It looks like beginner lessons is a place for you.
Ùps, cha robh sin ceart. ’S e tòiseachadh an t-àite as fheàrr dhut.

Not sure? Check out our intermediate level.

If you aced it, then perhaps you're at our proficient level.

Intermediate, get started!

Mì-chinnteach? Tòisich air an ìre eadar-mheadhanach.

Ma tha seo ro shoirbh, feuch air an àrd ìre.

Eadar-mheadhanach, siuthad!

Proficient speakerSàr Ìre

Am facas sin gu tric?

Great, you've nailed this one! Start proficient lessons now.
Math fhèin, bha thu ceart! Tòisich air na leasanan àrd ìre.
Oops, no luck this time. It looks like intermediate lessons is a place for you.
Ùps, cha robh sin ceart. ’S e eadar-mheadhanach an t-àite as fheàrr dhut.

Go on! Siuthad!

Follow our quick links to jump start your learning journey. Lean ar ceanglaichean luath gus do shlighe ionnsachaidh a chur air dòigh anns a’ bhad!

Get started Tòisich

New to Gaelic? Our dedicated Get Started section is designed to help people understand the basic principles of the language and start them off on their journey of learning. A bheil thu ùr don gu Gàidhlig? Tha an earrann shònraichte “Get Started” againn gus daoine a chuideachadh gus bunaitean na cànain a thuigsinn agus an t-slighe ionnsachaidh aca a chur air dòigh.

Start learning Gaelic Siuthad

Why Learn Gaelic? Carson a' Ghàidhlig?

Gaelic is a Celtic language native to Scotland. We believe that Gaelic is an integral part of Scottish identity and should be nurtured and encouraged. ’S e cànan Ceilteach a th’ ann an Gàidhlig a tha dùthchasach do dh'Alba. ’S e pàirt deatamach do dhearbh-aithne na h-Alba a th’ innte agus tha còir ann a brosnachadh agus a neartachadh.

Find out more Ionnsaich tuilleadh

Find a course Lorg cùrsa

As an impartial resource, we have tried to list every Gaelic course within Scotland. Increasingly we are adding international courses too. Mar ghoireas neo-phàirteach, tha sinn air feuchainn ri fiosrachadh a thionail mu gach cùrsa Gàidhlig ann an Alba. Bidh cùrsaichean eadar-nàiseanta air an clàradh cuideachd.

Find a course Lorg cùrsa

Dictionary Faclair

Looking to translate a word from English into Gaelic or vice versa? Search our comprehensive online dictionary.A bheil thu airson facal eadar-theangachadh bhon Bheurla gu Gàidhlig agus a chaochladh? Thoir sùil air an fhaclair farsaing air-loidhne againn.

Word of the day Facal an latha

Gaelic Gàidhlig alt masc

/aLd/ gen. uilt; pl. -an

English Beurla
  1. joint (in anatomy)
  2. article (in linguistics)
  3. article (in writing)
  4. aptitude, knack, method, way
  5. cross-grain, bias (of fabric)