menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

About LearnGaelic Mu dheidhinn LearnGaelic

Welcome to LearnGaelic, a first-stop for anyone and everyone interested in learning Scottish Gaelic. Whatever stage you are at, whatever age you are, LearnGaelic has all the help you need on your Gaelic-learning journey. Fàilte gu LearnGaelic, am prìomh àite air-loidhne airson a h-uile duine le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig. Ge bith dè an ìre aig a bheil thu, no dè an t-eòlas a tha agad, tha cuideachadh ann airson an turas-ionnsachaidh agad an seo.

On this website, you’ll find information on courses run throughout Scotland and further afield. There are useful resources, such as the dictionary and thesaurus that are suitable for anyone with an interest in Gaelic. In addition to this, we have supporting content which is suitable for learners at every level. Air an làrach-lìn seo, gheibhear fiosrachadh mu chùrsaichean Gàidhlig ann an Alba agus thall thairis. Tha goireasan feumail mar am faclair no co-fhaclair againn a tha freagarrach do dhuine sam bith le ùidh anns a’ Ghàidhlig. Tha diofar chùrsaichean air-loidhne ri fhaotainn agus goireasan eile a bheir taic do dhaoine aig ìrean eadar-dhealaichte.

Sign up for our free newsletter, email us about any aspect of learning Gaelic. We are also on Twitter and Facebook and love hearing from learners. Airson tuilleadh fhaighinn a-mach,cuir post-d thugainn. Tha cuairt-litir againne! Tha sinn air Twitter is Facebook cuideachd agus is toigh leinn a bhith cluinntinn bho luchd-ionnsachaidh!

Gaelic FAQs Ceistean Cumanta mun Ghàidhlig

Co às a thàinig a’ Ghàidhlig?

Thàinig Gàidhlig à Èirinn ron 6mh Linn. Bha an t-ainm ‘Scot’ a’ ciallachadh daoine à Uladh, agus tha daoine ag ràdh gun tàinig a’ Ghàidhlig a dh’Alba còmhla riutha. Tha cuid dhe sgoilearan a’ dèanamh a-mach gun robh seòrsa de Ghàidhlig ann an Earra-Ghàidheal ron 5mh Linn.

Nach eil Gàidhlig co-ionann ri cànan nan Èireannach is nan Cuimreach?

Tha Gàidhlig na h-Alba na pàirt de theaghlach nan cànanan Ceilteach. Tha dà mheur san teaghlach seo; tha Gàidhlig na h-Alba na pàirt de na cànanan Q Ceilteach còmhla ri Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig Eilean Mhanainn. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil na cànanan coltach ann an structair gnè fhacal agus thathas a’ meas gur ann bhon aon thùs a thàinig iad. Tha a’ mheur eile a’ gabhail a-steach Cuimris cànan a’ Bhreatainn Bhig agus cànan na Còirn. Ged a tha na cànanan a’ tighinn o sheann chànanan Ceilteach, tha rudan gu leòr a tha eadar-dhealaichte ann eadar na cànanan.

Carson a tha daoine ag ionnsachadh Gàidhlig san là an-diugh?

Tha daoine ag ionnsachadh Gàidhlig airson iomadh adhbhair. Tha feadhainn ag iarraidh ceangal a thogail rin cultar fhèin agus tha daoine eile ag iarraidh tuigse nas fheàrr air an àrainneachd timcheall orra. Uaireannan, tha daoine ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh airson na h-òrain àlainn a sheinn.

Càite a bheil daoine a’ bruidhinn na Gàidhlig?

Mar as tric, tha daoine a’ dèanamh co-cheangal eadar na h-Eileanan is a’ Ghàidhealtachd agus Gàidhlig. An-diugh, tha 55% de mhuinntir na Gàidhlig a’ fuireach sna h-Eileanan is 45% a’ fuireach sa Ghalldachd.

Chan eil mise a’ fuireach sa Ghàidhealtachd, carson a tha Gàidhlig cudromach nam sgìre-sa?

'S e àite loma-lain ainmean-àite inntinneach a th’ ann an Alba. 'S ann às a’ Ghàidhlig a tha faclan mar Kyle (Caol), Inver (Inbhir), Dun (Dùn), Ben (Beinn) agus Loch a’ tighinn. 'S e ainm inntinneach a th’ ann an Dùn Bhreatainn agus tha e ag innse dhuinn gur e àite air leth cudromach a bh’ ann aig aon àm.

Ciamar a dh’ionnsaicheas mi a’ Ghàidhlig?

Tha iomadh dòigh ann airson a’ Ghàidhlig ionnsachadh! Tha cùrsaichean Gàidhlig ann a tha air an tabhann le iomadh ionad ionnsachaidh is iad a’ cleachdadh diofar dhòighean teagaisg. Bheir cùrsa foirmeil teagasg dhut air structar a’ chànain is cuiridh buidheann-còmhraidh ri do chuid sgilean cànain ann an suidheachadh sòisealta.

Ciamar a chuidicheas an làrach seo mi le bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig?

Faodaidh tu cùrsaichean a tha freagarrach dhut an lorg. Cuideachd, tha grunn chùrsaichean air-loidhne rim faotainn an seo agus tha feadhainn eile ann a tha ceangailte rithe. Tha goireasan gu leòr againne airson a h-uile duine aig gach ìre.

Dè cho fad 's a bheir e tighinn gu fileantas sa Ghàidhlig?

Bidh seo a rèir na h-ùine a dh’fhaodas tu a chur seachad ag ionnsachadh a’ chànain.

Dè an ìre a bhiodh freagarrach dhomh?

Thar nam bliadhnaichean tha tiotalan mar ‘luchd-ionnsachaidh adhartach’ is ‘eadar-mheadhanach’ air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig fhàgail troimh-chèile air sgàth 's nach eil an aon mhìneachadh aig a h-uile ionad ionnsachaidh orra. Mholamaid bruidhinn ris an ionad a tha a’ ruith a’ chùrsa.

Ciamar a leasaicheas mi mo chuid Gàidhlig?

Fileantach no neach-ionnsachaidh adhartach, ’s dòcha gu bheil thu air Gàidhlig ionnsachadh gu fileantas ach tha thu airson do sgilean cànain a leasachadh; no ma dh’fhaodte gu bheil Gàidhlig agad bho thùs is tu airson litreachas a’ chànain ionnsachadh airson a’ chiad uair. Tha leasachaidhean ann an teicneòlas, sna meadhanan is ann am foghlam a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig is le seo tha riaghailtean litreachaidh is briathrachais ùra air an cleachdadh fad na h-ùine. Lorgaidh tu rudeigin san roinn seo a fhreagaireas air d’ iarrtasan

Cùrsaichean

Cùrsaichean bogaidh

Gheibhear grunn chùrsaichean bogaidh a tha gan ruith tron bhliadhna. Mairidh feadhainn dhiubh nas fhaide na feadhainn eile, ach bidh gach fear dhiubh èifeachdach ann a bhith a’ teagaisg a’ chànain agus ann a bhith a’ toirt cothrom dhut na sgilean ùra agad a chur gu feum. Mar as trice bidh cùrsaichean bogaidh suidhichte ann an coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig làidir, a’ toirt cothrom dha oileanaich an cànan a chluinntinn mar phàirt den ionnsachadh aca.

Ionnsachadh air astar

Bidh Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann chùrsaichean air astar a tha freagarrach dhan dà chuid luchd-ionnsachaidh agus fileantaich. Bidh oileanaich a’ gabhail pàirt ann an clasaichean fòn a h-uile seachdain is gheibh iad chun stuth-teagaisg air loidhne.

Cuideachd, tha oidean ann a bhios a’ ruith chlasaichean Gàidhlig air an eadar-lìon ’s iad a’ cleachdadh goireasan mar Skype airson bruidhinn ri oileanaich.

An t-oilthigh is a’ cholaiste

Tha cuid a dh’oilthighean is colaistean ann an Alba a’ tabhann taghadh farsaing de chùrsaichean Gàidhlig agus cùrsaichean co-cheangailte ri Gàidhlig airson an dà chuid luchd-ionnsachaidh is fileantaich. Cuideachd, tha an àireamh de chùrsaichean ceuma rim faotainn tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin a’ dol am meud.

Clasaichean ùghdarrasan ionadail

On a fhuair Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aonta rìoghail tha inbhe na Gàidhlig ann an Alba a’ sìor dhol am meud. Tha grunn math ùghdarrasan ionadail air feadh na h-Alba a’ ruith chlasaichean Gàidhlig a-nis.

Ùlpan

'S e dòigh shònraichte gus a’ Ghàidhlig ionnsachadh a th’ ann an Ùlpan. Chaidh an siostam a chruthachadh an toiseach ann an Iosrael, agus tha e air a bhith ga chleachdadh anns a’ Chuimrigh thairis air an 40 bliadhna mu dheireadh, far a bheil e air luchd-ionnsachaidh a thoirt gu fileantachd ann an Cuimris.

Maoineachadh

Chan eil taic-airgid ri faotainn airson a h-uile cùrsa Gàidhlig ach ’s fhiach bruidhinn ri solaraiche a’ chùrsa ro làimhe airson faighneachd a bheil an cùrsa clàraichte airson maoineachadh ILA (Individual Learning Account). Gheibhear tuilleadh fios bho Leasachadh Sgilean na h-Alba air www.myworldofwork.co.uk

Dh’fhaodadh barrachd chothroman maoineachaidh a bhith ann. Cuir fios gu solaraiche a’ chùrsa mus tòisich thu airson tuilleadh fios.

Where did Gaelic come from?

Gaelic came from Ireland sometime before the 6th Century. The name 'Scot' is commonly ascribed to settlers from Ulster in Ireland, and it is thought that these people brought the language to Scotland. Some modern scholars now believe that a form of Gaelic was spoken in Argyll before this particular period of Irish settlement.

Is Gaelic the same as Irish and Welsh?

Scottish Gaelic is part of the Celtic family of languages. There are two branches in this clan; Scottish Gaelic is part of the Goidelic (Q-Celtic) branch, along with Irish Gaelic and Manx Gaelic. This means that they may share similar language structures and some common words, and are thought to derive from the same original source. The other branch includes Welsh, Breton and Cornish. Although the languages may all derive from the language of the ancient Celts, there are more differences than similarities and you can be assured that they are definitely not the same.

Why do people learn Gaelic today?

People learn Gaelic today for many reasons. Some want to connect with their culture and other people want to better understand placenames of Scotland. People often learn Gaelic because they want to sing the beautiful songs of the language.

Where is Gaelic spoken?

Gaelic is most closely associated with the Highlands and Islands and the highest concentration of people who speak Gaelic live in the Western Isles. However, Gaelic speakers can be found in Edinburgh, Glasgow and all over the world. There is even a Gaelic college in Nova Scotia.

I don’t live in the Highlands, why is Gaelic important in my area?

Gaelic place names can be found all over Scotland. Words like Kyle, Inver, Dun, Ben and Loch are all from the Gaelic. The town of Dumbarton has an interesting name, it means “Fort of the Britons” as it was the seat of the Brythonic tribe. The modern day name comes from the Gaelic “Dùn Bhreatainn”. Another interesting example is the town of Milngavie. It means David’s Mill, but again we have a name from the Gaelic, “Muilinn Dhàibhidh”.

How do I learn Gaelic?

There are many ways to learn Gaelic, available through a variety of institutions and utilising a range of teaching methods. A formal course can provide teaching on the structure of the language whilst a conversation group will enhance your language skills in a social setting.

How can this website help me learn Gaelic?

You can search for a course. A number of courses are offered on this site and others that are linked to from the site.

How long will it take to become fluent in Gaelic?

This depends on how much time you are able to spend learning the language.

What course level is suitable for me?

Titles such as ‘post-beginner’ and ‘intermediate’ have long caused confusion for Gaelic learners as they do not mean the same with all learning institutions. We’d recommend that you contact the course provider for more information.

Courses

Immersion courses

Throughout the year a number of Gaelic immersion courses are held. These courses are usually situated within a Gaelic community exposing learners to the spoken language.

Distance learning

Sabhal Mòr Ostaig runs distance learning courses catering for both learners and fluent speakers. Students take part in weekly telephone tutorials and access course materials online.

Also, there are tutors who run Gaelic classes on the internet and use programmes such as to interact with students.

Colleges and universities

Some colleges and universities in Scotland offer a range of Gaelic and Gaelic-related courses for both learners and fluent speakers. An increasing number of degree programmes are also available solely through the medium of Gaelic.

Local authority classes

Since the Gaelic Act (Scotland) 2005 was approved the status of Gaelic has been ever increasing. Many local authorities throughout Scotland now run Gaelic classes run.

Ùlpan

Ùlpan is a unique way of learning Scottish Gaelic, using a method devised in Israel. It has been used in Wales over the last 40 years to bring Welsh language learners to fluency.

Funding

Funding isn’t available for all Gaelic courses but it’s worth contacting the course provider beforehand to ask if you can access ILA (Individual Learning Account) funding. You can get more info from Skills Development Scotland or 08009178000 or at www.myworldofwork.co.uk

Further funding opportunities may be available. Please contact the course provider for more information.