FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Bad weather Droch aimsir

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

It wasn’t difficult to compile this list about bad weather. Would you believe that there is so much Gaelic vocabulary for unpleasant weather? Here is a selection.Cha robh e doirbh dhuinn an liosta seo ceangailte ri droch aimsir a chur ri chèile. Cò chreideadh gum biodh tòrr briathrachais aig na Gàidheil mu aimsir mhì-chàilleir? Seo taghadh dheth.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
rain an t-uisge <))
drizzle smugraich uisge <))
snow sneachd <))
hailstones clachan-meallain <))

Say this if you want to talk about the weather. Can seo nuair a tha thu fhèin a’ bruidhinn mun aimsir.

English Gàidhlig  
it is … Tha i … <))
wet fliuch <))
cold fuar <))
wild weather garbh <))
rough curs <))
horrible grànda <))
stormy stoirmeil <))
cloudy sgòthach <))
misty ceòthach <))
windy gaothach <))
changeable caochlaideach <))
snowing a’ cur an t-sneachd <))

This structure is slightly different, but here is more vocabulary related to bad weather. Tha structar seo caran diofraichte, ach seo barrachd briathrachais ceangailte ri droch aimsir.

English Gàidhlig  
it is / there is … Tha … ann <))
raining an t-uisge <))
a shower fras <))
a downpour tuil <))
a downpour dìle-bhàite
a break in the cloud turadh <))
frosty reothadh <))
a gale gèile <))
wind gaoth <))
a storm stoirm <))
thunder tàirneanach <))
lightning dealanach <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.