FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Vocabulary: The Autumn Briathrachas: Am Foghar

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Learn Gaelic words and phrases about autumn. The weather turns colder and wetter, and the darkness closes in on us earlier in the day but the autumn also brings many delights.Ionnsaich briathrachas Gàidhlig mu Fhoghar. Bidh an aimsir a’ tionndadh nas fhuaire ’s nas fliche, agus bidh an dorchadas a’ teannadh oirnn nas tràithe san latha ach ’s iomadh tlachd a thig an cois an fhoghair.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
autumn foghar <))
the autumn am foghar <))
in the autumn as t-fhoghar <))

The autumn is a remarkable season for the trees ’S e ràith shònraichte a th’ anns an fhoghar airson nan craobhan

English Gàidhlig  
tree craobh <))
deciduous tree craobh sheargach <))
horse-chestnut, conker geanm-chnò <))
oak tree craobh-dharaich <))
pine tree craobh-ghiuthais <))

The leaves change colour Bidh dath nan duilleagan ag atharrachadh

English Gàidhlig  
leaf duilleag <))
gold-coloured, auburn òr-bhuidhe <))
(brown) red, rust-coloured, ginger ruadh <))

One of the autumnal months (An Dàmhair, October) is named after an animal (damh, stag) ’S ann air beathach (damh) a tha fear de mhìosan an fhoghair (An Dàmhair) air ainmeachadh

English Gàidhlig  
deer fiadh <))
stag damh <))

And some creatures prepare for the winter Agus bidh cuid a bheathaichean a’ deisealachadh airson a’ gheamhraidh

English Gàidhlig  
hedgehog gràineag <))
squirrel feòrag <))
hibernation cadal-geamhraidh <))

It is a busy time for farmers ’S e àm trang a th’ ann dha tuathanaichean

English Gàidhlig  
harvest buain <))
scarecrow bodach-ròcais <))

People look forward to big seasonal events Bidh daoine a’ dèanamh fiughair ri tachartasan mòra na ràithe

English Gàidhlig  
Oidhche Shamhna Hallowe'en <))
bonfire cruach-theine <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.