FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Gaelic words for fishes Ainmean Gàidhlig do dh'èisg

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

The sea and fish are so important to Scotland, the Highlands and Islands. On this page you will find a list of Scottish Gaelic words and phrases that tell you what kind of things live in or by the sea. What's your favourite fish? Tha a’ mhuir agus èisg cho cudromach do dh’Alba, a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Air an duilleig seo, gheibhear liosta de dh’fhaclan is abairtean a bhios ag innse dhut dè seòrsa rudan a tha fuireach sa mhuir no ri taobh na mara. Dè an t-iasg as fheàrr leat fhèin?

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
a fish iasg <))
fish(es) – plural èisg <))
the sea a’ mhuir <))
a salmon bradan <))
a trout breac <))
a herring sgadan <))
a haddock adag <))
a cod rosg <))
a sole lèabag <))
a sole leòbag <))
a mackerel rionnach <))
a whiting, cuddy cuiteag <))
a plaice lèabag-mhòr <))
an eel easgann <))
a gold fish òr-iasg <))
a whale (fun fact: this literally translates as a sea pig) muc-mhara <))
a lobster giomach <))
a crab crùbag <))
a seal ròn <))
a shark cearban <))
The Beach An Tràigh
Learn Scottish Gaelic words connected to the beach Ionnsaich faclan ceangailte ris an tràigh
Place names: Animals Ainmean-àite: Beathaichean
Learn Scottish Gaelic words connected to animals which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri beathaichean a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Birds Ainmean-àite: Eòin
Learn Scottish Gaelic words connected to birds which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri eòin a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Water Ainmean-àite: Uisge
Learn Scottish Gaelic words connected to water which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri uisge a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba