FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Gaelic words for trees Ainmean Gàidhlig air craobhan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Trees and forests are so important to Scotland, the Highlands and some of the Islands. On this page you will find a list of words and phrases that tell you many of the trees which can be seen in Scotland. Tha craobhan agus coilltean cho cudromach do dh’Alba, a’ Ghàidhealtachd agus cuid de na h-Eileanan. Air an duilleig seo, gheibhear liosta de dh’fhaclan is abairtean a bhios ag innse dhut cuid de na craobhan a tha ri fhaicinn ann an Alba.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
a tree craobh <))
trees craobhan <))
the forest a’ choille <))
a leaf duilleag <))
ash / an ash tree uinnseann / craobh-uinnsinn <))
beech / a beech tree faidhbhile / craobh-fhaidhbhile <))
pine / a pine tree giuthas / craobh-ghiuthais <))
a Douglas fir giuthas MhicDhùghlais <))
a Scots pine giuthas-Albannach <))
hazel / a hazel tree calltainn / craobh-challtainn <))
larch / a larch tree learag / craobh-learaige <))
a spruce spruis <))
oak / an oak tree darach / craobh-dharaich <))
rowan / a rowan tree caorann / craobh-chaorann <))
birch / a birch tree beithe / craobh-bheithe <))
chestnut / a chestnut tree geanm-chnò / craobh gheanm-chnò <))
sycamore / a sycamore tree sice / craobh-shice <))
cherry / a cherry tree siris / craobh-shiris <))
yew / a yew tree iubhar / craobh-iubhair <))
The Beach An Tràigh
Learn Scottish Gaelic words connected to the beach Ionnsaich faclan ceangailte ris an tràigh
Place names: Animals Ainmean-àite: Beathaichean
Learn Scottish Gaelic words connected to animals which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri beathaichean a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Birds Ainmean-àite: Eòin
Learn Scottish Gaelic words connected to birds which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri eòin a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Water Ainmean-àite: Uisge
Learn Scottish Gaelic words connected to water which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri uisge a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba