FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Letters Litrichean

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a list for people who enjoy writing letters.Seo liosta a chòrdas ri daoine as toigh le bhith a’ sgrìobhadh litrichean.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
Dear friend A charaid <))
Dear sir/madam A charaid chòir <))
Dear (female) friend A bhana-charaid* <))
Dear madam A bhana-charaid chòir* <))
Dear friends A chàirdean <))
Dear honourable friends A chàirdean còire <))

* A bhanacharaid is a female form of the word friend (caraid) but it is rather old fashioned. A charaid is now widely used for addressing both males and females. * ’S e cruth boireann den fhacal “caraid” a th’ ann an A bhanacharaid ach tha e caran seann-fhasanta. Bithear gu tric a’ cleachdadh A charaid airson fireannaich ’s boireannaich a-nis.

If you would rather include the person’s name, you can use this. Nam biodh tu airson ainm an duine a chleachdadh, dh’fhaodar seo a chleachdadh.

English Gàidhlig  
Dear Mr Jones Mgr Jones a charaid <))
Dear Mrs Jones A’ Bh Jones a charaid <))
Dear Mrs Jones A’ Bh Jones a bhana-charaid <))
Dear Mr & Mrs Jones Mgr & A’ Bh Jones a chàirdean <))
Dear Alasdair Alasdair còir <))
Dear Morag Mòrag chòir <))
Dear Alasdair & Morag Alasdair & Mòrag còire <))

And here’s a few options for ending your correspondence. Agus seo dhà no trì dhòighean air crìoch a chur air teachdaireachd.

English Gàidhlig  
With best wishes, Le deagh dhùrachd, <))
With every best wish, Le gach deagh dhùrachd, <))
Regards, Le dùrachdan, <))
With respect, Le spèis, <))
With fondest regards, Is mise le spèis, <))
With best wishes, Le gach beannachd, <))
Wish best wishes, Leis na beannachdan, <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.