FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Mòd Am Mòd

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Scotland’s premium festival celebrating Gaelic’s linguistic and cultural heritage is held every October. The festival is called The Royal National Mòd. Here is some vocabulary for the special event.Bidh prìomh fhèill Ghàidhlig na h-Alba a’ comharrachadh dualchas a’ chànain ’s a cultair agus bithear ga cumail gach Dàmhair. ’S e Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a th’ air an fhèill. Seo beagan briathrachais ceangailte ris an tachartas shònraichte.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
The Mòd Am Mòd <))
The Royal National Mòd Am Mòd Nàiseanta Rìoghail <))
at the Royal National Mòd aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail <))
Mòd Fringe Iomall a' Mhòid <))

This organisation, founded in 1891, runs The Mòd ’S e am buidheann seo, a chaidh a stèidheachadh ann an 1891, a bhios a' ruith a' Mhòid

English Gàidhlig  
The Highland Association An Comunn Gàidhealach <))

The start of the Mòd is marked with a special event Bithear a’ comharrachadh toiseach a’ Mhòid le tachartas sònraichte

English Gàidhlig  
torchlight procession caismeachd lòchranach <))

The focus of the Mòd is on competitions Tha Am Mòd stèidhichte air farpaisean

English Gàidhlig  
competition farpais <))
competitor farpaiseach <))
adjudicator britheamh <))

There is a wide range of competitions Tha roghainn fharsaing de dh’fharpaisean ann

English Gàidhlig  
music ceòl <))
literature litreachas <))
drama dràma <))
Highland dancing dannsa Gàidhealach <))

You will hear many beautiful singing voices at the Mòd ’S iomadh guth binn a chluinnear aig a’ Mhòd

English Gàidhlig  
singing a’ seinn <))
song òran <))
choir còisir <))
conductor stiùiriche-ciùil <))

Some of the best known awards Cuid de na duaisean as aithnichte

English Gàidhlig  
Silver Pendant Aigeallan Airgid <))
Gold Medal Bonn Òir <))
Lovat and Tullibardine Shield Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.