FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Housework Obair-taighe

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Whether you love them or hate them, there are some jobs around the house that can’t be avoided.Ged a bhios gràdh no gràin agad orra, tha cuid a dh'obraichean mun cuairt an taighe nach gabh a sheachnadh.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
housework obair-taighe <))

Throughout the house Air feadh an taighe

English Gàidhlig  
cleaning a' glanadh <))
tidying a' sgioblachadh <))
dusting a' dustadh <))
sweeping, brushing a' sguabadh <))
making the bed a' càradh na leapa <))

In the garden Anns a’ ghàrradh

English Gàidhlig  
gardening gàirnealaireachd <))

Preparing clothes A' deisealachadh aodaich

English Gàidhlig  
washing nigheadaireachd <))
hanging out clothes a' cur aodach air an ròpa <))
ironing ag iarnaigeadh <))
folding clothes a’ pasgadh aodaich <))

There are jobs linked to what we eat Tha obraichean ann a tha ceangailte ris na dh’itheas sinn

English Gàidhlig  
cooking a' còcaireachd <))
doing the dishes a' dèanamh nan soithichean <))

and what our pets eat agus na dh’itheas ar peataichean

English Gàidhlig  
feeding the pets a' biadhadh nam peataichean <))

Some extra jobs need done when something breaks Bidh obair a bharrachd ri dhèanamh ma bhriseas rud

English Gàidhlig  
repairing a' càradh <))
sewing, stitching a' fuaigheal <))

And after all that, here are four things that you must do Agus aig deireadh chùisean, seo ceithir rudan a dh'fheumas tu a dhèanamh

English Gàidhlig  
put on the kettle cuir air an coire <))
make a cuppa dèan srùpag <))
sit down suidh sìos <))
have a rest gabh fois <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.