FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Pets (1) Peataichean (1)

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Do you have a pet?A bheil peata agad?

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
a pet peata <))
pets peataichean <))

People have many sorts of pets. You could say “tha … agam” to explain that “you have ...”. Bidh iomadh seòrsa peata aig daoine.

English Gàidhlig  
a puppy cuilean <))
a dog <))
a kitten piseag <))
a cat cat <))
rabbit coineanach <))
a guinea pig gearra-mhuc <))
a mouse luch <))
a bird eun <))
a horse each <))
a snake nathair <))

Pets’ features Feartan pheataichean

English Gàidhlig  
fur bian <))
a paw spòg <))
a claw ìne <))
whiskers ciabhagan <))
a tail earball <))
a beak gob <))
a feather ite <))
scales lannan <))

Learn some more words and phrases to help you discuss pets. Ionnsaich tuilleadh fhaclan is abairtean airson bruidhinn mu pheataichean.