FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Space Na Speuran

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Lots of people are interested in space, as such, here is list you’ll find useful if you are interested in astronomy.Tha tòrr dhaoine measail air na speuran, mar sin, seo liosta a bhios feumail dhut ma tha ùidh agad fhèin ann an reul-eòlas.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
na speuran the heavens, skies <))
outer space fànas <))
sky iarmailt <))
the sun a’ ghrian <))
the moon a’ ghealach <))
star rionnag <))
star reult <))
comet reul-chearbach <))
galaxy reul-chrios <))
constellation reul-bhad <))
meteor dreag <))
planet planaid <))
nebula deargan-doireann <))

Here’s the Gaelic names for spacey stuff Seo ainmean Gàidhlig air rudan fànais

English Gàidhlig  
The Milky Way Slighe Chlann Uisnich <))
The Earth An Talamh <))

Here are some words and people connected with space Seo faclan is daoine ceangailte ris na speuran

English Gàidhlig  
astronomy reul-eòlas <))
observatory amharclann <))
astronomer reul-eòlaiche <))
astronaut speuradair <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.