FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Place names: Mountains Ainmean-àite: Beanntan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Scottish Gaelic place names are all around you in Scotland. On this page you’ll find a list of words and phrases which may tell you what features were once present in hilly areas or refer to a place where there is, or was, a hill or mountain. Why not memorise the words and understand the landscape of your favourite place in Scotland? Tha ainmean-àite Gàidhlig air feadh an àite ann an Alba. Air an duilleig seo, gheibhear liosta de dh’fhaclan is abairtean a bhios ag innse dhut dè seòrsa rudan a tha, neo bha, ri fhaicinn ann an àite meallach neo iomradh a thoirt air àite far a bheil, neo far an robh, cnoc neo beinn. Carson nach cuimhnich thu na faclan seo gus cruth na tìre a thuigsinn air an t-àite as fheàrr leat?

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
place names ainmean-àite <))
maps mapaichean <))
height, high place àird <))
narrow path aisridh <))
steep or high place aonach <))
high àrd <))
top, summit bàrr <))
pass bealach <))
mountains beanntan <))
mountain beinn <))
hillside, slope bruthach <))
base bun <))
steep cas <))
hill cnoc <))
heap, hollow cuach <))
jagged eagach <))
summit mullach <))
slope ruighe <))
fairy knoll, hillock sìthean <))
slope slios <))
nose, point sròn <))
knoll tulach <))
top uachdar <))
Place names: Animals Ainmean-àite: Beathaichean
Learn Scottish Gaelic words connected to animals which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri beathaichean a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: People Ainmean-àite: Daoine
Learn Scottish Gaelic words connected to people which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri daoine a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Colours Ainmean-àite: Dathan
Learn Scottish Gaelic words connected to colours which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri dathan a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Birds Ainmean-àite: Eòin
Learn Scottish Gaelic words connected to birds which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri eòin a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Water Ainmean-àite: Uisge
Learn Scottish Gaelic words connected to water which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri uisge a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
LearnGaelic Dictionary Faclair LearnGaelic
We have loads of place names in our dictionary. Have fun and find names based on these words. Tha tòrr ainmean-àite againn san fhaclair againn. Gabh spòrs is lorg ainmean-àite stèidhichte air na faclan seo.
Ainmean-àite na h-Alba Ainmean-àite na h-Alba
This is a resource which researches Gaelic place names of Scotland 'S egoireas a tha seo a tha a’ rannsachadh ainmean-àite Gàidhlig na h-Alba