FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Other relations

Càirdean eile

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Càirdean eile

Gaelic Gàidhlig

Càirdean eile

Presenter: Gilleasbuig MacFhearghais (Gilleasbuig Ferguson)

[GILLEASBUIG] Fàilte. Bheir sinn sùil air facail co-cheangailte ri teaghlaichean, gu sònraichte ri càirdeas nas fhaide às na pàrantan, oghaichean, clann, bràithrean is peathraichean.

Tha sibh eòlach air na facail chumanta mar athair, màthair, bràthair, piuthar, seanair, seanmhair, mac, nighean is ogha. Glè thric bidh facail chumanta a' briseadh riaghailtean àbhaisteach agus chì sibh mar a bhios iad seo ag atharrachadh ann an diofar shuidheachaidhean.

An urrainn dhuibh obrachadh a-mach dè an càirdeas a tha eadar sibh fhèin agus na daoine seo anns an teaghlach agaibh?

piuthar mo mhàthar
piuthar m' athar
bean bràthair mo mhàthar
bean bràthair m' athar

Tha gach facal a' sònrachadh càirdeas fa leth eadar sibh fhèin agus iad. Bha na càirdeasan seo furasta obrachadh a-mach nuair a bha teaghlaichean uile a' fuireach faisg air a chèile agus mion-eòlach air a chèile, ach ann an saoghal an latha an-diugh, far a bheil teaghlaichean nas sgapte, 's dòcha nach eil e furasta an càirdeas a chur an cèill cho mionaideach. Mar sin, tha facal ùr ann an Gàidhlig, antaidh, a chuireas na ceithir càirdeasan sin an cèill. Tha na h-ainmean traidiseanta rin cluinntinn fhathast, ged-thà.

Dè mu dheidhinn nan daoine seo?

bràthair mo mhàthar
bràthair m' athar
an duine aig piuthar mo mhàthar
an duine aig piuthar m' athar

'S e uncail am facal ùr Gàidhlig a chuireas na càirdeasan sin an cèill, ach a-rithist cluinnidh sibh na h-ainmean traidiseanta.

Tha càirdeasan eile ann cuideachd. A' smaoineachadh air an teaghlach agaibh fhèin a-rithist, an obraich sibh a-mach cò iad seo?

mac bràthair m' athar
mac piuthar m' athar
mac bràthair mo mhàthar
mac piuthar mo mhàthar
nighean bràthair m' athar
nighean piuthar m' athar
nighean bràthair mo mhàthar
nighean piuthar mo mhàthar

Tha a' Ghàidhlig gu math mionaideach leis na h-ainmean sin, ach tha aon fhacal ùr ann - co-ogha - a chuireas na h-ochd càirdeasan sin an cèill. Tha abairt anns a' Ghàidhlig airson an càirdeas eadar sibh fhèin agus duine sam bith dhiubh siud a chur an cèill: "Tha sinn anns na h-oghaichean."

Mu dheireadh, seo càirdeas eile. Cò iad anns an teaghlach agaibh fhèin?

mac mo bhràthar
mac mo pheathar
nighean mo bhràthar
nighean mo pheathar

Tha a' Ghàidhlig fhathast a' cleachdadh nan ainmean seo.

Thig càirdeasan eile gu bith tro phòsadh. Ma phòsas ur piuthar, bidh bràthaircèile ùr agaibh, agus ma phòsas ur bràthair, bidh piuthar-chèile ùr agaibh. Bidh athair-cèile agus màthair-chèile ùr aig an fheadhainn a phòsas. Cluinnidh sibh gur e "cèile" a th' ann còmhla ri ainmear fireann agus "chèile" còmhla ri ainmear boireann. Mac-cèile agus nighean-chèile.

An do mhothaich sibh mar a dh'atharraich na facail chumanta nuair a bha iad còmhla ri ainmear eile?

athair, ach piuthar ur n-athar
màthair, ach piuthar ur màthar
bràthair, ach mac ur bràthar
piuthar, ach mac ur peathar

Slàn leibh an-dràsta.

Other relations

English Beurla

Other relations

Presenter: Gilleasbuig MacFhearghais (Gilleasbuig Ferguson)

[GILLEASBUIG] Welcome. We'll take a look at words connected with families, especially relationships that are more distant than parents, grandchildren, children, brothers and sisters.

You are familiar with common words, such as father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, son, daughter and grandchild. Common words often break the normal rules and you will see how these change in different situations.

Can you work out what the relationship between you and these members of your family is?

my mother's sister
my father's sister
my mother's brother's wife
my father's brother's wife

Each word indicates a specific relationship between you and them. These relationships were easy to work out when families lived near to each other and knew each other well, but in the modern world, where families are more scattered, it might not be so easy to define these relationships in so much detail. So, there is a new word in Gaelic, 'antaidh', which groups these four relationships together. However, the traditional terms can still be heard.

What about these people?

my mother's brother
my father's brother
my mother's sister's husband
my father's sister's husband

'Uncail' is the new Gaelic term that covers all of these relationships, but again, you still hear the traditional terms.

There are other relationships too. Thinking about your own family again, can you work out who these are?

my father's brother's son
my father's sister's son
my mother's brother's son
my mother's sister's son
my father's brother's daughter
my father's sister's daughter
my mother's brother's daughter
my mother's sister's daughter

Gaelic specific in defining these terms, but there is a new word - 'co-ogha' (cousin) - which encompasses these eight relationships. There's a saying in Gaelic which sums up the relationship between you and those people: "We're among the grandchildren."

Finally, here's another relationship. Who are they in your family?

my brother's son
my sister's son
my brother's daughter
my sister's daughter

These terms are still currently in use in Gaelic.

Other relationships form through marriage. If your sister gets married, you will have a new brother-in-law, and if your brother gets married, you will have a new sister-in-law. The people who get married will have a new father-in-law and mother-in-law. You will hear that it is 'cèile' in combination with a masculine noun and 'chèile' in combination with a feminine noun. Son-in-law and daughter-in-law.

Did you notice how the common words changed when they were combined with another noun?

'athair', but 'piuthar ur n-athar'
'màthair', but 'piuthar ur màthar'
'bràthair', but 'mac ur bràthar'
'piuthar', but 'mac ur peathar'

Goodbye for now.

Càirdean eile

Gaelic Gàidhlig

Càirdean eile

Presenter: Gilleasbuig MacFhearghais (Gilleasbuig Ferguson)

[GILLEASBUIG] Fàilte. Bheir sinn sùil air facail co-cheangailte ri teaghlaichean, gu sònraichte ri càirdeas nas fhaide às na pàrantan, oghaichean, clann, bràithrean is peathraichean.

Tha sibh eòlach air na facail chumanta mar athair, màthair, bràthair, piuthar, seanair, seanmhair, mac, nighean is ogha. Glè thric bidh facail chumanta a' briseadh riaghailtean àbhaisteach agus chì sibh mar a bhios iad seo ag atharrachadh ann an diofar shuidheachaidhean.

An urrainn dhuibh obrachadh a-mach dè an càirdeas a tha eadar sibh fhèin agus na daoine seo anns an teaghlach agaibh?

piuthar mo mhàthar
piuthar m' athar
bean bràthair mo mhàthar
bean bràthair m' athar

Tha gach facal a' sònrachadh càirdeas fa leth eadar sibh fhèin agus iad. Bha na càirdeasan seo furasta obrachadh a-mach nuair a bha teaghlaichean uile a' fuireach faisg air a chèile agus mion-eòlach air a chèile, ach ann an saoghal an latha an-diugh, far a bheil teaghlaichean nas sgapte, 's dòcha nach eil e furasta an càirdeas a chur an cèill cho mionaideach. Mar sin, tha facal ùr ann an Gàidhlig, antaidh, a chuireas na ceithir càirdeasan sin an cèill. Tha na h-ainmean traidiseanta rin cluinntinn fhathast, ged-thà.

Dè mu dheidhinn nan daoine seo?

bràthair mo mhàthar
bràthair m' athar
an duine aig piuthar mo mhàthar
an duine aig piuthar m' athar

'S e uncail am facal ùr Gàidhlig a chuireas na càirdeasan sin an cèill, ach a-rithist cluinnidh sibh na h-ainmean traidiseanta.

Tha càirdeasan eile ann cuideachd. A' smaoineachadh air an teaghlach agaibh fhèin a-rithist, an obraich sibh a-mach cò iad seo?

mac bràthair m' athar
mac piuthar m' athar
mac bràthair mo mhàthar
mac piuthar mo mhàthar
nighean bràthair m' athar
nighean piuthar m' athar
nighean bràthair mo mhàthar
nighean piuthar mo mhàthar

Tha a' Ghàidhlig gu math mionaideach leis na h-ainmean sin, ach tha aon fhacal ùr ann - co-ogha - a chuireas na h-ochd càirdeasan sin an cèill. Tha abairt anns a' Ghàidhlig airson an càirdeas eadar sibh fhèin agus duine sam bith dhiubh siud a chur an cèill: "Tha sinn anns na h-oghaichean."

Mu dheireadh, seo càirdeas eile. Cò iad anns an teaghlach agaibh fhèin?

mac mo bhràthar
mac mo pheathar
nighean mo bhràthar
nighean mo pheathar

Tha a' Ghàidhlig fhathast a' cleachdadh nan ainmean seo.

Thig càirdeasan eile gu bith tro phòsadh. Ma phòsas ur piuthar, bidh bràthaircèile ùr agaibh, agus ma phòsas ur bràthair, bidh piuthar-chèile ùr agaibh. Bidh athair-cèile agus màthair-chèile ùr aig an fheadhainn a phòsas. Cluinnidh sibh gur e "cèile" a th' ann còmhla ri ainmear fireann agus "chèile" còmhla ri ainmear boireann. Mac-cèile agus nighean-chèile.

An do mhothaich sibh mar a dh'atharraich na facail chumanta nuair a bha iad còmhla ri ainmear eile?

athair, ach piuthar ur n-athar
màthair, ach piuthar ur màthar
bràthair, ach mac ur bràthar
piuthar, ach mac ur peathar

Slàn leibh an-dràsta.

Other relations

English Beurla

Other relations

Presenter: Gilleasbuig MacFhearghais (Gilleasbuig Ferguson)

[GILLEASBUIG] Welcome. We'll take a look at words connected with families, especially relationships that are more distant than parents, grandchildren, children, brothers and sisters.

You are familiar with common words, such as father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, son, daughter and grandchild. Common words often break the normal rules and you will see how these change in different situations.

Can you work out what the relationship between you and these members of your family is?

my mother's sister
my father's sister
my mother's brother's wife
my father's brother's wife

Each word indicates a specific relationship between you and them. These relationships were easy to work out when families lived near to each other and knew each other well, but in the modern world, where families are more scattered, it might not be so easy to define these relationships in so much detail. So, there is a new word in Gaelic, 'antaidh', which groups these four relationships together. However, the traditional terms can still be heard.

What about these people?

my mother's brother
my father's brother
my mother's sister's husband
my father's sister's husband

'Uncail' is the new Gaelic term that covers all of these relationships, but again, you still hear the traditional terms.

There are other relationships too. Thinking about your own family again, can you work out who these are?

my father's brother's son
my father's sister's son
my mother's brother's son
my mother's sister's son
my father's brother's daughter
my father's sister's daughter
my mother's brother's daughter
my mother's sister's daughter

Gaelic specific in defining these terms, but there is a new word - 'co-ogha' (cousin) - which encompasses these eight relationships. There's a saying in Gaelic which sums up the relationship between you and those people: "We're among the grandchildren."

Finally, here's another relationship. Who are they in your family?

my brother's son
my sister's son
my brother's daughter
my sister's daughter

These terms are still currently in use in Gaelic.

Other relationships form through marriage. If your sister gets married, you will have a new brother-in-law, and if your brother gets married, you will have a new sister-in-law. The people who get married will have a new father-in-law and mother-in-law. You will hear that it is 'cèile' in combination with a masculine noun and 'chèile' in combination with a feminine noun. Son-in-law and daughter-in-law.

Did you notice how the common words changed when they were combined with another noun?

'athair', but 'piuthar ur n-athar'
'màthair', but 'piuthar ur màthar'
'bràthair', but 'mac ur bràthar'
'piuthar', but 'mac ur peathar'

Goodbye for now.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.