FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Giving instructions A’ toirt seachad òrduighean

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

thalla! go!

thalla a-mach! go out / get out!

This is the informal way you use to speak to a friend or a child.

thallaibh a-mach! go out / get out! (polite/plural)

This is the formal way you use to speak to an older person, or to a group of people.

fuirich mionaid! wait a minute!

This is the informal way you use to speak to a friend or a child.

fuirichibh mionaid! wait a minute! (polite/plural)

This is the formal way you use to speak to an older person, or to a group of people.

na dèan sin! don’t do that!

This is the informal way you use to speak to a friend or a child.

na dèanaibh sin! don’t do that! (polite/plural)

This is the formal way you use to speak to an older person, or to a group of people.

mar sin like that

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Eilidh Seo i.
Seo mamaidh.
Greasaibh oirbh.
Thallaibh a-mach.
Ò, fuirichibh mionaid.
Thallaibh.
Greasaibh oirbh!
Here she is.
Here's mum.
Hurry up.
Go out.
Oh, wait a minute.
Go.
Hurry up!
Iain Seo, a ghràidh. Here, dear.
Màiri-Anna Ò, Iain!
Tapadh leat!
Ach dè tha ...?
Dè tha ...?
Oh, John!
Thank you!
But what’s ...?
What’s ...?
Iain A bheil thu ag iarraidh uisge-beatha? Do you want some whisky?
Eilidh Dadaidh!
Eòghainn, thalla.
Greas ort, tha mamaidh ag iarraidh sùgh orains.
Dad! Euan, go.
Hurry up, mum wants an orange juice.
Màiri-Anna Tapadh leat, Eilidh.
Ò, tapadh leat, Eòghainn.
Thank you, Helen.
Oh, thank you, Euan.
Iain Slàinte mhath, a ghràidh. Cheers, dear.
Màiri-Anna Slàinte mhath, Iain. Cheers, John.
Eilidh Eòghainn, na dèan sin.
Sguir dheth.
Thalla is dùin an doras.
Euan, don’t do that.
Stop it.
Go and shut the door.
Iain Eòghainn, sguir dheth. Euan, stop it.
Eòghann Tha mi duilich, dadaidh. I’m sorry, dad.
Eilidh Siuthadaibh, a mhamaidh.
Dadaidh?
Fosgail am botal, Eòghainn.
Tapadh leat, Eòghainn.
Go on, mum.
Dad?
Open the bottle, Euan.
Thank you, Euan.
Eòghann ’S e do bheatha, Eilidh. You’re welcome, Helen.
Iain Gu mamaidh. To mum.
Màiri-Anna Ach, ciamar?
Trobhad Eilidh, a ghràidh.
A bheil thu ag iarraidh piuthar bheag?
Uill, tha mi duilich, a ghràidh.
Ach, chan eil.
But, how?
Come on Eilidh, dear.
Do you want a wee sister?
Well, I’m sorry, dear.
But, I’m not.
Eòghann Yeeha! Woo! Yeeha! Woo!
Iain Eòghainn! Sguir dheth! Euan! Stop it!
Eilidh Chan eil?
Ach dè tha seo, ma-thà?
Chan eil mi a’ tuigsinn.
You’re not?
But what’s this, then?
I don’t understand.
Màiri-Anna Carol!
Mrs Coates.
Carol!
Mrs Coates.
Eilidh Mrs Coates. Mrs Coates.
Màiri-Anna Mrs Coates.
Ach seall.
Seall seo.
Mrs Coates.
But look.
Look at this.
Eilidh You are now qualified to drive the following types of vehicle.
Aidh, glè mhath, a mhamaidh.
You are now qualified to drive the following types of vehicle.
Aye, very good, mum.
Màiri-Anna Agus, agus ...
Eòghainn.
Tha obair aig mamaidh.
Tha mamaidh a’ dol a dh’obair a-màireach.
And, and ... Euan.
Mum has a job.
Mum is going to work tomorrow.
Iain È?
Obair?
Tha thu a' dol a dh’obair?
Chan eil mi tuigsinn.
Eh?
A job?
You’re going to work?
I don’t understand.
Màiri-Anna Tha mi a’ dol a dh’obair ann an oifis air Sràid Sauchiehall.
’S e clèireach a th’ annam.
I’m going to work in an office on Sauchiehall Street.
I’m a secretary.
Eòghann Glè mhath, a mhamaidh.
Glè mhath.
Very good mum.
Very good.
Iain Tha thu a' dol a dh’obair?
A-`màireach?
Anns a’ chàr?
Ò, glè mhath.
Glè mhath.
You’re going to work?
Tomorrow?
In the car?
Oh, very good.
Very good.