FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Expressing needs A’ cur feuman an cèill

We have toFeumaidh sinn.....

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

feumaidh mi … I must …

… falbh … leave/go

feumaidh mi falbh I must leave/go

am feum sinn…? must we …?

am feum sinn falbh? must we leave/go?

am feum sinn falbh a-nis? must we leave/go now?

am feum thu …? must you …?

… a dhol a dh’obair … go to work

… a dhol dhachaigh … go home

… sin a dhèanamh … do that

feumaidh yes (to the question am feum... ?)

chan fheum no (to the question am feum... ?)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman 1 Bha siud math.
Tapadh leat.
That was good.
Thank you.
Woman 2 ’S e do bheatha.
A bheil thu ag iarraidh tuilleadh cofaidh?
You’re welcome.
Do you want more coffee?
Woman 1 Chan eil.
Seall an uair!
Feumaidh mi falbh.
No.
Look at the time!
I have to go.
Woman 2 Am feum? Do you?
Woman 1 Feumaidh.
Tha am bus agam a’ falbh ann an còig mionaidean.
Chì mi a-màireach thu.
Yes.
My bus leaves in five minutes.
See you tomorrow.
Man 1 Tha e gu bhith dà uair. Feumaidh sinn a dhol air ais a dh’obair. It’s almost two o’ clock.
We have to go back to work.
Man 2 Feumaidh.
Tiugainn.
Yes.
Let’s go.