FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Giving directions A’ toirt seachad seòlaidhean

In front of...Air beulaibh...

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

air beulaibh in front of

air cùlaibh behind

air beulaibh an stèisein in front of the station

air cùlaibh na bùtha behind the shop

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Càit a bheil thu a’ dol an toiseach? Where are you going first?
Woman Feumaidh mi a dhol dhan bhanca an toiseach.
Agus an uair sin tha mi a’ dol gu Boots.
I have to go to the bank first.
And then I’m going to Boots.
Man Coinnichidh mi riut air beulaibh Boots ann an leth-uair a thìde. I’ll meet you in front of Boots in half an hour.
Woman Ceart gu leòr.
Tìoraidh an-dràsta.
Right enough.
Cheerio for now.
Woman Gabhaibh mo leisgeul.
Càit am faigh mi tagsaidh an seo?
Excuse me.
Where will I get a taxi around here?
Train Attendant Gheibh sibh tagsaidh air beulaibh an stèisein.
A-muigh an sin.
You’ll get a taxi in front of the station.
Out there.
Woman Mòran taing. Many thanks.
Train Attendant ’S e ur beatha. You’re welcome.
Male Staff Dè an seòladh a th’ agaibh? What’s your address?
Woman Trì Sràid Dalnair, Glaschu. 3 Dalnair Street, Glasgow.
Male Staff Càit a bheil sin? Where’s that?
Woman Ann an Yorkhill.
Air cùlaibh Talla Kelvin.
In Yorkhill.
Behind Kelvin Hall.
Male Staff Ceart gu leòr.
Am bi duine aig an taigh a-màireach?
Right enough.
Will there be anyone home tomorrow?
Woman Bidh.
Bidh cuideigin aig an taigh fad an latha.
Yes.
Someone will be at home all day.
Male Staff Glè mhath. Very good.
Woman Tapadh leibh. Thank you.
Male Staff Mòran taing. Many thanks.
Woman Feumaidh mi a dhol air ais. I have to go back.
Man Carson? Why?
Woman Spaghetti. Spaghetii.
Man Seo.
Gheibh mi fhìn e.
Chì mi aig a’ chàr thu.
Here.
I’ll get it myself.
I’ll see you at the car.
Woman Càit a bheil an càr? Where’s the car?
Man Tha e air cùlaibh na bùtha. It’s behind the shop.
Woman Ceart. Ok.