FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Giving directions A’ toirt seachad seòlaidhean

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

air do làimh dheis on your right hand side

fada air falbh far away

mu mhìle about a mile

cùm ort keep going

thig thu you’ll come

thig sibh you’ll come (plural/polite)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Eilidh Gabhaibh mo leisgeul.
A bheil fhios agaibh càit a bheil Bùth Barratt's?
Excuse me.
Do you know where Barrett's shop is?
Policeman Chan eil.
Tha mi duilich.
No.
I’m sorry.
Eilidh Rathad Ghleann Dail?
A bheil fhios agaibh càit a bheil sin?
Glendale Road?
Do you know where that is?
Policeman Ò, tha.
Tha Rathad Ghleann Dail ann an Crosspark.
Oh, yes.
Glendale Road is in Crosspark.
Eilidh Agus càit a bheil sin? And where is that?
Policeman Faisg air Asda.
A bheil fhios agad càit a bheil Asda?
Near Asda.
Do you know where Asda is?
Eilidh Chan eil.
Tha mi duilich.
Chan eil mi a’ fuireach an seo.
No.
I’m sorry.
I don’t live here.
Policeman Feumaidh tu dhol dìreach sìos Dalmenny Avenue agus tha e air do làimh dheis. You need to go straight down Dalmenny Avenue and it’s on your right.
Eilidh Tapadh leibh.
A bheil e fada air falbh?
Thank you.
Is it far away?
Policeman Uill, tha e fada gu leòr.
Mu mhìle.
Well, it’s far enough.
About a mile.
Eilidh Tapadh leibh. Thank you.
Eilidh O, haidh Eòghainn.
Dè tha thu a’ dèanamh an seo?
A bheil thu ag iarraidh obair?
Oh, hi Ewan.
What are you doing here?
Do you want a job?
Eòghann Tha. Yes.
Eilidh Uill, tha mi duilich.
Tha mi a' tòiseachadh Diluain.
Well, I’m sorry.
I start on Monday.
Customer Tha thu anmoch. You’re late.
Eilidh Tha mi duilich.
Thòisich mi an-diugh.
I’m sorry.
I started to today.
Customer Càit a bheil an Guardian, eh? Where’s the Guardian, eh?
Eilidh Tha mi duilich.
Gabhaibh mo leisgeul.
Ciamar a gheibh mi gu Murthley Avenue?
I’m sorry.
Excuse me.
How do I get Murthley Avenue?
Customer Murthley Avenue?
Uill, thèid dìreach suas an rathad seo.
Chì thu eaglais air do làimh chlì.
Cùm ort seachad air na solais.
Tionndaidh ris an làimh chlì, cùm ort suas an rathad agus thig thu gu Murthley Avenue air do làimh dheis.
Murthley Avenue?
Well, go straight up this road.
You’ll see a church on the left.
Keep going past the lights.
Turn to your left, keep going up the road and you’ll come to Murthley Avenue on your right.
Eilidh Tapadh leibh. Thank you.
Customer ’S e do bheatha. You’re welcome.
Eilidh Cùm ort dìreach suas an rathad seo.
À, eaglais.
Cùm ort seachad air na solais.
Solais, solais.
Càit a bheil na solais?
Gabhaibh mo leisgeul, ciamar a gheibh mi gu Murthley Avenue?
Gabhaibh mo leisgeul.
Dè an uair a tha e?
Keep going straight up this road.
Ah, a church.
Keep going past the lights.
Lights, lights.
Where are the lights?
Excuse me, how do I get to Murthley Avenue?
Excuse me.
What time is it?
Passer-by Cairteal gu naoi. Quarter to nine.
Eilidh Murt mhòr! Oh heck!