FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

A2 - Beginners : Learn a Gaelic song - ’Illean bithibh sunndach

’Illean bitheabh sunndach - Let's sing

Okay, Let’s put the three verses together with the chorus:

'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse,
Fàgail ar dùthcha,
Gun dùil ri thighinn beò ann,
'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse

Boys, be happy,
Going on the voyage,
Leaving our country,
Without hope of doing well there,
Boys, be happy,
Going on the voyage

'Illean cridheil gaolach,
Togaibh rithe h-aodach
Tha buidheann mo ghaoil-sa,
Dihaoine dol a sheòladh

Hearty, loving boys,
Hoist the sails
A group of my dear folk,
Are setting sail on Friday

'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse,
Fàgail ar dùthcha,
Gun dùil ri thighinn beò ann,
'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse

Boys, be happy,
Going on the voyage,
Leaving our country,
Without hope of doing well there,
Boys, be happy,
Going on the voyage

Gur mise tha gu cianail,
A' fàgail a' Chrianain,
A' dol don dùthaich fhiadhaich,
A dh'iarraidh ar lòin as

I am homesick,
Leaving the Crinan,
Going to the wild country,
To make a living

'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse,
Fàgail ar dùthcha,
Gun dùil ri thighinn beò ann,
'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse

Boys, be happy,
Going on the voyage,
Leaving our country,
Without hope of doing well there,
Boys, be happy,
Going on the voyage

Gur mise tha fo ghruaimean,
A' dol a shiubhal chuantan,
Tha 'n t-soitheach dubh a' gluasad,
Gu muladach a sheòladh

I am in despair,
Travelling over the oceans,
A black ship is moving,
Sailing in sadness

'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse,
Fàgail ar dùthcha,
Gun dùil ri thighinn beò ann,
'Illean bithibh sunndach,
A-null air a' bhoidse

Boys, be happy,
Going on the voyage,
Leaving our country,
Without hope of doing well there,
Boys, be happy,
Going on the voyage