FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

A2 - Beginners : Learn a Gaelic song - ’S i Mòrag

’S i Mòrag - the whole song

’S i Mòrag, ’s i Mòrag,
’S i Mòrag a rinn a' bhanais,
Mòrag, ’s i Mòrag,
A rinn a' bhanais ainmeil

It was Mòrag, it was Mòrag,
It was Mòrag who had had the wedding,
It was Mòrag, it was Mòrag,
Who had the famous wedding

Bha i dubh an-uiridh,
Agus tha i dubh am bliadhna,
'S bha i dubh a h-uile latha,
Chunnaic mise riamh i

She was black-haired last year,
And she's black-haired this year,
She’s been black-haired ever since,
I ever saw her

’S i Mòrag, ’s i Mòrag,
’S i Mòrag a rinn a' bhanais,
Mòrag, ’s i Mòrag,
A rinn a' bhanais ainmeil

It was Mòrag, it was Mòrag,
It was Mòrag who had had the wedding,
It was Mòrag, it was Mòrag,
Who had the famous wedding

Bha fear an taigh aig bean an taigh,
'S an sgalag aig an t-searbhant',
Bha ‘m buachaill' aig a' bhanaraich,
'S mo sheanair aig mo sheanmhair

The man of the house danced with the good-wife,
The skivvy with the servant,
The cowherd danced with the milkmaid,
My grandfather and grandmother danced together

’S i Mòrag, ’s i Mòrag,
’S i Mòrag a rinn a' bhanais,
Mòrag, ’s i Mòrag,
A rinn a' bhanais ainmeil

It was Mòrag, it was Mòrag,
It was Mòrag who had had the wedding,
It was Mòrag, it was Mòrag,
Who had the famous wedding

Bha Seònaid is fidheall aic',
Raonaid is pìob aic',
Mòr nan Dos is feadan aic',
'S sheinneadh iad an ruidhle

Janet played the fiddle,
Rachel played the pipes,
Mòrag played the chanter,
And they all sang the reel

’S i Mòrag, ’s i Mòrag,
’S i Mòrag a rinn a' bhanais,
Mòrag, ’s i Mòrag,
A rinn a' bhanais ainmeil

It was Mòrag, it was Mòrag,
It was Mòrag who had had the wedding,
It was Mòrag, it was Mòrag,
Who had the famous wedding