FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Asking permission Ag iarraidh cead

May I speak to...?Am faod mi bruidhinn ri...?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

The simplest way to ask permission is to use am faod?

am faod …? may …?

am faod mi …? may I …?

tòiseachadh starting

falbh go

suidhe sit

am faod mi tighinn a-steach? may I come in?

faodaidh yes (to the question am faod…?)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Barman 1 Tha mi deiseil dheth. I’m finished.
Barman 2 Ò, tapadh leat. Oh, thank you.
Barman 1 Am faod mi a dhol dhachaigh a-nis? Can I go home now?
Barman 2 Faodaidh gu dearbh. You can indeed.
Barman 1 Tapadh leibh. Thank you.
Barman 2 Feasgar math. Good evening.
Barman 1 Feasgar math. Good evening.
Girl Am faod sinn falbh a-nis? Can we go now?
Teacher A bheil sibh deiseil? Are you finished?
Girls Tha. Yes.
Teacher Tapadh leibh.
Ceart, faodaidh sibh falbh.
Thank you.
Ok, you can go.
Girls Tapadh leibh. Thank you.
Teacher È, chì mi a-màireach sibh. Eh, I’ll see you tomorrow.
Daughter Tha dannsa anns a’ bhaile a-nochd. There’s a dance in town tonight.
Dad Tapadh leat a ghraidh.
Dè thuirt thu?
Thank you dear.
What did you say?
Daughter Tha dannsa anns a’ bhaile a-nochd. There’s a dance in town tonight.
Dad A bheil gu dearbh?
Mmm, tha seo math.
Is there really?
Mmm, this is good.
Daughter A dhadaidh, am faod mi a dhol chun an dannsa? Dad, can I go to the dance?
Dad Faodaidh a ghraidh, faodaidh. Yes dear, yes.
     
Mother Càit a bheil thu Alasdair? Where are you Alasdair?
Son Tha mi anns an rùm agam. I’m in my room.
Mother Am faod mi tighinn a-steach? Can I come in?
Son Faodaidh. Yes.