FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Asking permission Ag iarraidh cead

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

faodaidh tu you may

suidhe sit

faodaidh tu suidhe you may sit

am faod mi sin a dhèanamh? may I do/make that?

chan eil tìde gu leòr ann there is not enough time

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
John Agus ciamar a tha Granaidh a-nochd? And how’s Granny tonight?
Granny Och, chan eil adhbhar a bhith a’ gearan Iain. Oh, I can’t complain John.
Mary-Anne Eòghainn, càit a bheil thu?
Greas ort!
Euan, where are you?
Hurry up!
John Siuthad Eòghainn, faodaidh tu suidhe. On you go Euan, you can sit down.
Helen A mhamaidh, tha mi ag iarraidh buntàta. Mum, I want potatoes.
Mary-Anne Buntàta a Ghranaidh?
Iain?
Potatoes Granny?
John?
Euan Am faod sinn tòiseachadh a-nis? Can we start now?
Mary-Anne Faodaidh gu dearbh.
Siuthad a ghràidh.
You can indeed.
On you go dear.
Helen A mhamaidh? Mum?
Mary-Anne Seadh a ghràidh? Yes dear?
Helen Am faod mi a dhol dhan taigh-dhealbh Oidhche Haoine? Can I go to the cinema on Friday night?
John Dè am film? What’s the film?
Euan Indecent Proposal Indecent Proposal
Helen Chan e.
A Few Good Men, a dhadaidh.
Tha e math.
Tha Tom Cruise ann.
No.
A Few Good Men, Dad.
It’s good.
Tom Cruise is in it.
John Uill a ghràidh, faodaidh tu a dhol ann ma-thà. Well dear, you can go then.
Mary-Anne Mmm, Tom Cruise.
Is toigh leam fhìn Tom Cruise.
Am faod mis' a dhol ann cuideachd?
Mmm, Tom Cruise.
I like Tom Cruise myself.
Can I go too?
Helen A mhamaidh, chan fhaod! Mum, no!
Granny Cò a th’ ann an Tom Cruise? Who’s Tom Cruise?
John Cò tha a' dol dhan taigh-dhealbh a ghràidh?
Thu fhèin agus, Natalie?
Who’s going to the cinema dear?
Yourself and Natalie?
Helen Chan eil fhios agam.
Mi fhìn agus Jade.
I don’t know.
Me and Jade.
Mary-Anne Jade?
Jade Paterson?
Jade?
Jade Paterson?
John Cò th’ ann an Jade Paterson? Who’s Jade Paterson?
Granaidh Jade, Jade.
Dè seòrsa ainm a tha sin?
Jade, Jade.
What sort of name is that?
Mary-Anne Ò, tha mi duilich a ghràidh ach, chan fhaod thu dhol dhan taigh-dhealbh Oidhche Haoine. Oh, I’m sorry dear but, you can’t go to the cinema on Friday Night.
John Eilidh!
Suidh sìos!
Eilidh!
Sit down!
John Am faod mi tighinn a-steach? Can I come in?
Helen Faodaidh. Yes.
John Am faod mi suidhe sìos? Can I sit down?
Helen Faodaidh. Yes.
John An toigh leat Jade Paterson a ghraidh? Do you like Jade Paterson dear?
Helen ’S toil. Yes.
John Càit a bheil i a’ fuireach? Where does she live?
Helen Chan eil fhios agam. I don’t know.
John Am faod mi sin a dhèanamh?
Uill, tha mi duilich a ghràidh, ach tha mi fhèin agus mamaidh a’ dol a-mach dhan taigh-òsta còmhla ri Mr agus Mrs Coates Oidhche Haoine.
Can I do that?
Well, I’m sorry dear, but your mum and I are going out to the hotel with Mr and Mrs Coates on Friday Night.
Helen Uill? Well?
John Uill, tha Lewis beag a’ tighinn dhan taigh againne. Well, wee Lewis is coming to our house.
Helen Ò. Oh.
John Agus faodaidh Jade tighinn an seo cuideachd. And Jade can come here too.
Helen Ò chan fhaod. Oh no.
John Uill, faodaidh sibh a dhol dhan taigh-dheilbh aig còig uairean ma-thà. Well, you can go to the cinema at five o’ clock then.
Helen Ò chan fhaod. Oh no.
John Tha mi duilich a ghràidh ach … I’m sorry dear but …
Helen A dhadaidh? Dad?
John Seadh a ghràidh? Yes dear?
Helen Am faod mi a dhol don Tunnel Disathairne? May I go to the Tunnel on Saturday?
John Don Tunnel?
Dè th’ anns an Tunnel?
Disco beag an e?
To the Tunnel?
What’s the Tunnel?
A wee disco is it?
Helen ’S e a dhadaidh.
Disco beag.
Yes dad.
A wee disco.
John Agus, a bheil Natalie a’ dol don Tunnel? And is Natalie going the the Tunnel?
Helen È.
Tha.
Eh.
Yes.
John Uill ma-thà.
Faodaidh a ghràidh.
Faodaidh sibh a dhol don Tunnel Disathairne.
Thu fhèin agus Natalie.
Nise, am faod mise sin a chleachdadh?
Cinderella Cinderella.
Am faod mi a dhol chun an dannsa?
Well then.
Yes dear.
You may go to the Tunnel on Saturday.
You and Natalie.
Now, may I use that?
Cinderella Cinderella.
May I go to the dance?
Helen Chan fhaod.
Chan eil tìde gu leòr ann.
Thalla is nigh na soithichean.
Greas ort.
Not.
There’s not enough time.
Go and do the dishes.
Hurry up.