ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Buying clothes A’ ceannach aodach

May I try this on?Am faod mi seo fheuchainn orm?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

briogais trousers

sgiort a skirt

sgiorta a skirt

seacaid a jacket

geansaidh a jumper

stocainnean socks, stockings

lèine a shirt

fèileadh a kilt

a bheil … agaibh? do you have …? (plural/polite)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Greas ort. Hurry up.
Man ’S toigh leam an geansaidh seo. I like this jumper.
Woman Tha geansaidhean gu leòr agad. You have enough jumpers.
Man Ò, feumaidh mi lèine fhaighinn. Oh, I have to get a shirt.
Woman Carson? Why?
Man Sin iad thall an sin. There they are over there.
Woman Carson a tha thu ag iarraidh lèine? Why do you want a shirt?
Man Airson oidhche Haoine.
Tha sinn a’ dol a-mach gu dannsa, nach eil?
For Friday night.
We’re going out to a dance, aren’t we?
Woman Tha, agus feumaidh mise rudeigin a cheannach dhomh fhìn.
Tiugainn.
Dè do bheachd air an sgiort seo?
Yes, and I have to buy something for myself.
Let’s go.
What do you think of this skirt?
Man Tha i glè shnog. It’s very nice.
Woman Och, cha toigh leam i.
Dè mu dheidhinn seo?
Och, I don’t like it.
What about this?
Man Tha sin glè shnog cuideachd. That’s very nice too.
Woman Chan eil fhios agam.
Dè mu dheidhinn briogais?
Dè do bheachd air a’ bhriogais seo?
I don’t know.
How about trousers?
What do you think of these trousers?
Man Tha i snog.
Tha i glè shnog.
Carson a tha thu ag iarraidh briogais?
They are nice.
They are very nice.
Why do you want trousers?
Woman Feumaidh mi briogais airson m’ obair.
Gabhaibh mo leisgeul.
Am faod mi seo fheuchainn orm?
I need trousers for my work.
Excuse me.
May I try this on?
Shop attendant Faodaidh.
Thall an sin.
Yes. Over there.
Woman Tapadh leibh.
Seo.
Cùm sin mionaid.
Tha mi airson seo fheuchainn orm.
Thank you.
Here.
Keep that for a minute.
I want to try this on.