FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Intermediate (B1) Eadar-mheadhanach (B1)

This section is for you if you are past the beginner stage. ’S ann dhutsa a tha an earrann seo ma thu seachad air an ìre thòiseachaidh.

Speaking our Language Speaking our Language
This is a video-based course created from the TV programme and books. Episodes 37-54 are most suitable for learners at this level. ’S e a tha seo ach cùrsa bhidio stèidhte air an t-sreath telebheisein is na leabhraichean. Tha prògraman 37-54 as fhreagarraiche do luchd-ionnsachaidh aig an ìre seo.
Little by little - Learn a Gaelic Song Beag air Bheag - Ionnsaich Òran
This is is a section from Little by Little which may be helpful to you. ’S e earrann a tha seo bhon chùrsa 'Beag air Bheag', is dòcha gum bi e cuideachail dhut.
Little by little Beag air Bheag
This is a text-based course which takes a traditional approach to Gaelic learning. Unit 16 onwards may be helpful to you. ’S e cùrsa stèidhte air teacsa a tha an seo, a’ leantainn modh ionnsachaidh traidiseanta. ’S dòcha gum bi aonadan 16 is air adhart cuideachail dhut.
An Litir Bheag (The Little Letter) An Litir Bheag
BBC Radio nan Gàidheal’s weekly letter to Gaelic learners with audio, transcription and translation. The letter is integrated with our dictionary and you can sort the letters by subject matter. Litir sheachdaineach do luchd-ionnsachaidh bho BBC Radio nan Gàidheal, le clàr-fuaime, tar-sgrìobhadh is eadar-theangachadh. Tha an litir ag obair leis an fhaclair againn agus faodaidh tu na litrichean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair.
Dictionary Faclair
Remember our dictionary! The LearnGaelic dictionary is a comprehensive language tool for Gaelic learners containing 70,000 sound files. Cuimhnich mun fhaclair againn! Tha faclair LearnGaelic na ghoireas iomlan airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, le 70,000 faidhleachan fuaime.
Thesaurus Co-fhaclair
Struggling to find the correct Gaelic word? This will help. A’ sireadh facal freagarrach? Cuidichidh seo thu.
Grammar Gràmar
Dip your toe into our grammar resources. Thoir sùil bheag air ar goireasan gràmair.
Course Finder Lorg cùrsa
Find a local or distance learning class. We have all the classes, tutors and courses we can find listed in our course finder. Lorg clas ionadail no cothrom foghlaim air astar. Tha fiosrachadh air a h-uile clas, oide is cùrsa a b’ urrainn dhuinn a thrusadh ri lorg san stòr-dàta seo.
Keep in touch Cùm fios rinn
We have a cult newsletter. Why not sign up and we’ll write to you once a week? We are also on Facebook, Twitter and Instagram or drop us an email at mairi@learngaelic.scot. Tha cuairt-litir mhòr-chòrdte againn. Nach cuir thu d’ ainm-sa rithe is sgrìobhaidh sinn thugad gach seachdain? Tha sinn cuideachd air Facebook, Twitter is Instagram no cuir post-d thugainn gu mairi@learngaelic.scot
Further Resources Tuilleadh ghoireasan
We’ve gathered as many resources as we can, ranging from websites and apps to books, suitable for you at this level. Tha sinn air goireasan eile a chruinneachadh, bho làraichean-lìn is aplacaidean gu leabhraichean, a tha freagarrach dhut aig an ìre-sa.
Too easy? Ro fhurasta?
You are beyond intermediate – why not try our upper intermediate level (B2)? Chan eil thu aig ìre eadar-mheadhanach tuilleadh - nach fheuch thu an ìre eadar-mheadhanach adhartach againn(B2)?
Comasan Labhairt ann an Gàidhlig Comasan Labhairt ann an Gàidhlig
Learn more about the proficiency scale we have used to determine this level. Ionnsaich barrachd clàr-tomhais a tha sinn a’ cleachdadh airson an ìre seo a dhearbhadh.