FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about the senses A’ bruidhinn mu na ciad-fathan

Do you see anything? A bheil thu a' faicinn càil?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a’ faicinn seeing

a’ cluinntinn hearing

tha mi a’ cluinntinn … I can hear …

tha mi a’ faicinn … I can see …

a bheil thu a’ faicinn …? can you see …?

a bheil thu a’ faicinn càil? can you see anything?

chan eil mi a’ cluinntinn … I can’t hear …

chan eil mi a’ faicinn … I can’t see …

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Bellag Greas ort.
A bheil thu a' faicinn càil?
Hurry up.
Can you see anything?
Woman 2 Chan eil fhathast. Not yet.
Bellag A bheil thu a' faicinn càil a-nis? Can you see anything now?
Woman 2 Ist!
Chan eil fhathast.
Wheesht!
Not yet.
Bellag Bheil thu a' faicinn càil a-nis? Can you see anything now?
Woman 2 Tha, gu dearbh.
Tha mi a' faicinn rudeigin a-nis.
Yes, indeed.
I can see something now.
Conductor Stadaibh!
Stadaibh!
Tha mi a’ cluinntinn cuideigin a’ dol ceàrr.
Feuchaibh a-rithist.
Stadaibh!
Stadaibh!
Tha mi duilich ach tha mi fhathast a’ cluinntinn cuideigin a’ dol ceàrr.
Cò th’ ann?
An e thusa, a Chaluim?
Stop!
Stop!
I can hear somebody going wrong.
Try again.
Stop!
Stop!
I’m sorry but I can still hear somebody going wrong. Who is it?
Is it you, Calum?
Calum Blàth nan cailin Sìne Bhàn.  
Conductor Saoil cò th’ ann, ma-thà?
Tha mi duilich, ach tha an dithis agaibh dìreach air tòiseachadh.
’S dòcha gur e fear agaibhse a tha mi a’ cluinntinn?
I wonder who it is, then?
I’m sorry, but you two have just started.
Perhaps it is one of you that I can hear?
Norman Sinne?
Èist thusa seo, a nighean.
Blàth nan cailin, Sìne Bhàn.
Us?
You listen to this, girl.
Conductor Siuthad.
Thusa a-nis.
On you go.
You now.
Norman Coma leat.
Mas e Pavarotti a tha iad ag iarraidh, faodaidh iad Pavarotti fhaighinn.
Never mind.
If they want Pavarotti, they may have Pavarotti.