FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Hobbies

Cur-seachadan

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Cur-seachadan

Gaelic Gàidhlig

Cur-seachadan

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] Thèid ceistean duilich a chur ort nuair a thèid thu gu agallamh airson obair. Mar eisimpleir, "Dè na laigsean a th' agad?"

Ceist chunnartach, ach tha ceistean ann nach saoil thu a tha cho dona, ach a tha a cheart cho cunnartach, mar, "Dè na cur-seachadan a th' agad?"

Innsidh do fhreagairt tòrr mu do dheidhinn - cus 's dòcha. Mas e snàmh agus ballcoise na cur-seachadan agad, dh'fhaodadh tu a ràdh: "Bidh mi a' snàmh a huile latha. "Bidh mi a' cluiche ball-coise a h-uile Diluain." Shealladh sin gun robh ùidh cheart agad anns na cur-seachadan. "Bidh mi a' sreap nam beann, is mi a' feuchainn ri mullach a h-uile Rothaich a ruighinn." Ùidh mhòr agus amas - fìor mhath.

Bi foghlamaichte: "Tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus tha mi a' faighinn air adhart math dha-rìribh." Dh'fhaodadh seo a bhith fìor: "Bidh mi a' coimhead an telebhisein a h-uile h-oidhche tron t-seachdain "agus a' gabhail na daoraich Oidhche Shathairne."

Ach, bi glic. An còrdadh e ris an luchd-fhastaidh? Bhiodh e na b' fheàrr a chur mar seo: "Bidh mi a' leantainn spòrs agus dràma, "agus bidh mi an sàs anns na dhà còmhla ri caraidean air an deireadh-sheachdain."

Caraidean - bruidhinn mu rudan a bhios tu a' dèanamh còmhla ri daoine eile. Cha bhiodh e ro mhath nam biodh an luchd-fastaidh den bheachd gur e duine aonranach a bh' annad. Shaoileadh iad sin nan canadh tu: "'S e fear-amhairc thrèanaichean a th' annam, aig amannan." Agus - "aig amannan" - car leam-leat. Tha e math a bhith a' faighinn air adhart le daoine - ach buileach math ma bhios thu gan cuideachadh.

Bi taiceil: "Bidh mi ag obair do charthannas tric is minig, "agus gan cuideachadh le iomairtean a h-uile cothrom a gheibh mi."

Agus, bi mionaideach: "Bidh mi ag obair gu saor-thoileach aig sutha "agus a' toirt biadh do thrì muncaidhean deug air fhichead gach Dihaoine. "Tha dhà ann a bhios gam bhìdeadh nuair a lùbas mi."

Agus aon rud eile - bi onarach. Innis an fhìrinn.

Bheir sinn sùil air ais air cuid de na facail agus abairtean a bh' agam.

Bidh mi a' snàmh a h-uile latha.

Bidh mi a' cluiche ball-coise a h-uile Diluain.

Bidh mi a' sreap nam beann, is mi a' feuchainn ri mullach a h-uile Rothaich a ruighinn.

Bi foghlamaichte: Tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus tha mi a' faighinn air adhart math dha-rìribh.

Bidh mi a' coimhead an telebhisein a h-uile h-oidhche tron t-seachdain agus a' gabhail na daoraich Oidhche Shathairne.

Bidh mi a' leantainn spòrs agus dràma, agus bidh mi an sàs anns na dhà còmhla ri caraidean air an deireadh-sheachdain.

'S e fear-amhairc thrèanaichean a th' annam, aig amannan.

Bidh mi ag obair do charthannas tric is minig, agus gan cuideachadh le iomairtean a h-uile cothrom a gheibh mi.

Bidh mi ag obair gu saor-thoileach aig sutha agus a' toirt biadh do thrì muncaidhean deug air fhichead gach Dihaoine.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

Hobbies

English Beurla

Hobbies

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] You will be asked difficult questions when you go to a job interview. For example, "What are your weaknesses?"

A dangerous question, but there are questions, which you might not think are so bad, but which are just as dangerous, like, "What are your hobbies?"

Your answer will tell a lot about you - perhaps too much. If your hobbies are swimming and football, you could say: "I swim every day. "I play football every Monday." That would show that you have a real interest in your hobbies. "I climb hills, and I'm trying to reach the summit of every Munro." A strong interest and a goal - very good.

Be educated: "I am learning Gaelic, and I'm getting on very well." This could be true: "I watch television every night of the week "and get drunk every Saturday night."

But be sensible. Would the interviewers like that? It would be better to put it like this: "I follow sport and drama, "and I get involved in both with friends at the weekend."

Friends - talk about things you do along with other people. It wouldn't be very good if the interviewers believed you to be a loner. They might think so if you said: "I am an occasional train spotter." And - "occasional" – quite fickle. It's very good to get along with people - but even more so if you help them.

Be supportive: "I do work for a charity regularly and often, "and help them with initiatives every chance I get."

And go into detail: "I work as a volunteer at a zoo "and feed 33 monkeys every Friday. "Two of them bite me every time I bend down."

And one more thing - be honest. Tell the truth.

Let's take a look back at some of the words and phrases I used.

I swim every day.

I play football every Monday.

I climb hills, and I'm trying to reach the summit of every Munro.

Be educated: I am learning Gaelic, and I'm getting on very well.

I watch television every night of the week and get drunk every Saturday night.

I follow sport and drama, and I get involved in both with friends at the weekend.

I am an occasional train spotter.

I do work for a charity regularly and often, and help them with initiatives every chance I get.

I work as a volunteer at a zoo and feed 33 monkeys every Friday.

That's all. Goodbye for now.

Cur-seachadan

Gaelic Gàidhlig

Cur-seachadan

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] Thèid ceistean duilich a chur ort nuair a thèid thu gu agallamh airson obair. Mar eisimpleir, "Dè na laigsean a th' agad?"

Ceist chunnartach, ach tha ceistean ann nach saoil thu a tha cho dona, ach a tha a cheart cho cunnartach, mar, "Dè na cur-seachadan a th' agad?"

Innsidh do fhreagairt tòrr mu do dheidhinn - cus 's dòcha. Mas e snàmh agus ballcoise na cur-seachadan agad, dh'fhaodadh tu a ràdh: "Bidh mi a' snàmh a huile latha. "Bidh mi a' cluiche ball-coise a h-uile Diluain." Shealladh sin gun robh ùidh cheart agad anns na cur-seachadan. "Bidh mi a' sreap nam beann, is mi a' feuchainn ri mullach a h-uile Rothaich a ruighinn." Ùidh mhòr agus amas - fìor mhath.

Bi foghlamaichte: "Tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus tha mi a' faighinn air adhart math dha-rìribh." Dh'fhaodadh seo a bhith fìor: "Bidh mi a' coimhead an telebhisein a h-uile h-oidhche tron t-seachdain "agus a' gabhail na daoraich Oidhche Shathairne."

Ach, bi glic. An còrdadh e ris an luchd-fhastaidh? Bhiodh e na b' fheàrr a chur mar seo: "Bidh mi a' leantainn spòrs agus dràma, "agus bidh mi an sàs anns na dhà còmhla ri caraidean air an deireadh-sheachdain."

Caraidean - bruidhinn mu rudan a bhios tu a' dèanamh còmhla ri daoine eile. Cha bhiodh e ro mhath nam biodh an luchd-fastaidh den bheachd gur e duine aonranach a bh' annad. Shaoileadh iad sin nan canadh tu: "'S e fear-amhairc thrèanaichean a th' annam, aig amannan." Agus - "aig amannan" - car leam-leat. Tha e math a bhith a' faighinn air adhart le daoine - ach buileach math ma bhios thu gan cuideachadh.

Bi taiceil: "Bidh mi ag obair do charthannas tric is minig, "agus gan cuideachadh le iomairtean a h-uile cothrom a gheibh mi."

Agus, bi mionaideach: "Bidh mi ag obair gu saor-thoileach aig sutha "agus a' toirt biadh do thrì muncaidhean deug air fhichead gach Dihaoine. "Tha dhà ann a bhios gam bhìdeadh nuair a lùbas mi."

Agus aon rud eile - bi onarach. Innis an fhìrinn.

Bheir sinn sùil air ais air cuid de na facail agus abairtean a bh' agam.

Bidh mi a' snàmh a h-uile latha.

Bidh mi a' cluiche ball-coise a h-uile Diluain.

Bidh mi a' sreap nam beann, is mi a' feuchainn ri mullach a h-uile Rothaich a ruighinn.

Bi foghlamaichte: Tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus tha mi a' faighinn air adhart math dha-rìribh.

Bidh mi a' coimhead an telebhisein a h-uile h-oidhche tron t-seachdain agus a' gabhail na daoraich Oidhche Shathairne.

Bidh mi a' leantainn spòrs agus dràma, agus bidh mi an sàs anns na dhà còmhla ri caraidean air an deireadh-sheachdain.

'S e fear-amhairc thrèanaichean a th' annam, aig amannan.

Bidh mi ag obair do charthannas tric is minig, agus gan cuideachadh le iomairtean a h-uile cothrom a gheibh mi.

Bidh mi ag obair gu saor-thoileach aig sutha agus a' toirt biadh do thrì muncaidhean deug air fhichead gach Dihaoine.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

Hobbies

English Beurla

Hobbies

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] You will be asked difficult questions when you go to a job interview. For example, "What are your weaknesses?"

A dangerous question, but there are questions, which you might not think are so bad, but which are just as dangerous, like, "What are your hobbies?"

Your answer will tell a lot about you - perhaps too much. If your hobbies are swimming and football, you could say: "I swim every day. "I play football every Monday." That would show that you have a real interest in your hobbies. "I climb hills, and I'm trying to reach the summit of every Munro." A strong interest and a goal - very good.

Be educated: "I am learning Gaelic, and I'm getting on very well." This could be true: "I watch television every night of the week "and get drunk every Saturday night."

But be sensible. Would the interviewers like that? It would be better to put it like this: "I follow sport and drama, "and I get involved in both with friends at the weekend."

Friends - talk about things you do along with other people. It wouldn't be very good if the interviewers believed you to be a loner. They might think so if you said: "I am an occasional train spotter." And - "occasional" – quite fickle. It's very good to get along with people - but even more so if you help them.

Be supportive: "I do work for a charity regularly and often, "and help them with initiatives every chance I get."

And go into detail: "I work as a volunteer at a zoo "and feed 33 monkeys every Friday. "Two of them bite me every time I bend down."

And one more thing - be honest. Tell the truth.

Let's take a look back at some of the words and phrases I used.

I swim every day.

I play football every Monday.

I climb hills, and I'm trying to reach the summit of every Munro.

Be educated: I am learning Gaelic, and I'm getting on very well.

I watch television every night of the week and get drunk every Saturday night.

I follow sport and drama, and I get involved in both with friends at the weekend.

I am an occasional train spotter.

I do work for a charity regularly and often, and help them with initiatives every chance I get.

I work as a volunteer at a zoo and feed 33 monkeys every Friday.

That's all. Goodbye for now.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.