FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Grammar Bites Greimean Gràmair

Just a wee bit of information on Gaelic grammar Beagan fiosrachaidh mu ghràmar na Gàidhlig

Personal pronouns

Riochdairean pearsanta

Start lessonTòisich leasain

What is a Prepositional pronoun?

Dè th’ ann an roimhear riochdail?

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: à (out of / from)

Roimhearan riochdail: à

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: aig (at / have)

Roimhearan riochdail: aig

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: air (on)

Roimhearan riochdail: air

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: bho (from)

Roimhearan riochdail: bho

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: de (of)

Roimhearan riochdail: de

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: do (for / to)

Roimhearan riochdail: do

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: gu (to, towards)

Roimhearan riochdail: gu

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: le (with, by)

Roimhearan riochdail: le

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: ri (engaged in)

Roimhearan riochdail: ri

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: ro (before)

Roimhearan riochdail: ro <

Start lessonTòisich leasain

Prepositional pronouns: tro (through)

Roimhearan riochdail: tro

Start lessonTòisich leasain