FaclairDictionary EnglishGàidhlig

History - Archive Eachdraidh - Tasglann

The Great Cloth (4)

An Clò Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

An Clò Mòr (3)

The Great Cloth (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Cloth (2)

An Clò Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Cloth (1)

An Clò Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Royal Northern Infirmary (2)

Taigh-eiridinn a’ Chinn a Tuath (2)

Read More Leugh tuilleadh

The loss of the William H Welch (2)

Call an William H Welch (2)

Read More Leugh tuilleadh

Call an William H Welch (1)

The loss of the William H Welch (1)

Read More Leugh tuilleadh

Air attacks in Wester Ross (2)

Ionnsaighean-adhair ann an Ros an Iar (2)

Read More Leugh tuilleadh

Air attacks in Wester Ross

Ionnsaighean-adhair ann an Ros an Iar

Read More Leugh tuilleadh

The Death of Alexander III

Bàs Alasdair III

Read More Leugh tuilleadh

Hákon's Navy (3)

Cabhlach Hákon (3)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander III, King of Scotland (2)

Alasdair III, Rìgh na h-Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander III, King of Scotland (1)

Alasdair III, Rìgh na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Vatersay Raiders (2)

Raiders Bhatarsaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Vatersay Raiders (1)

Raiders Bhatarsaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Barevan (2)

Bàrr Èibhinn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Kilravock Castle (1)

Caisteal Chill Ràthaig (1)

Read More Leugh tuilleadh

Seal Island (3)

Eilean nan Ròn (3)

Read More Leugh tuilleadh

James Roberston, Botanist (2)

Seumas MacDhonnchaidh, Lus-eòlaiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

Highland superstitions

Saobh-chràbhaidhean Gàidhealach

Read More Leugh tuilleadh

Fern fires on Hallowe'en

Teintean rainich air Oidhche Shamhna

Read More Leugh tuilleadh

Rev. James Robertson (2)

An t-Urr. Seumas MacDhonnchaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mald memorial

Carragh-chuimhne Mhàld 

Read More Leugh tuilleadh

Two anecdotes from Rannoch

Dà naidheachd à Raineach

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter (4)

Ceatharnach Shiaboist (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter (3)

Ceatharnach Shiaboist (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter (2)

Ceatharnach Shiaboist (2)

Read More Leugh tuilleadh

Tanning without Bark

Cartadh gun Rùsg

Read More Leugh tuilleadh

Vaccination in 1773

A' Bhanachdach ann an 1773

Read More Leugh tuilleadh

The Apples of Scotland

Ùbhlan na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Synod of Whitby (2)

Seanadh Whitby (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seanadh Whitby (1)

The Synod of Whitby (1)

Read More Leugh tuilleadh

St. Drostan

Naomh Drostan

Read More Leugh tuilleadh

The Book of Deer (3)

Leabhar Dhèir (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Book of Deer (2)

Leabhar Dhèir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Book of Deer (1)

Leabhar Dhèir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (5)

Fearchar Lighiche (5)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (4)

Fearchar Lighiche (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Stories of Heroes

Sgeulachdan nan Gaisgeach

Read More Leugh tuilleadh

The Present from Above

An Tiodhlac bho gu h-Àrd

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Cromdale (3)

Cath Chromdhail (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Cromdale (2)

Cath Chromdhail (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Cromdale

Cath Chromdhail (1)

Read More Leugh tuilleadh

Neil Gow

Niall Gobha

Read More Leugh tuilleadh

The Dell of the Milk

Lagan a’ Bhainne

Read More Leugh tuilleadh

Clach Cailleach nam Muc

Clach Cailleach nam Muc

Read More Leugh tuilleadh

Covid-19

Covid-19

Read More Leugh tuilleadh

Redcastle (2)

An Caisteal Ruadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Andrew Watson

Anndra MacBhàtair

Read More Leugh tuilleadh

Beltane Festival (2)

Fèill na Bealltainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Griogal Cridhe (3)

Griogal Cridhe (3)

Read More Leugh tuilleadh

Griogal Cridhe (2)

Griogal Cridhe (2)

Read More Leugh tuilleadh

General Wade (2)

An Seanailear Wade (2)

Read More Leugh tuilleadh

General Wade (1)

An Seanailear Wade (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh Miller and Racism (3)

Ùisdean Mac a’ Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Ùisdean Mac a’ Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (2)

Hugh Miller and Racism (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (4)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (4)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (3)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (3)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (2)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (1)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (1)

Read More Leugh tuilleadh

Clanranald’s thrush

Smeòrach Chlann Raghnaill

Read More Leugh tuilleadh

Clan Donald’s thrush (2)

Smeòrach Chlann Dòmhnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Clan Donald’s thrush (1)

Smeòrach Chlann Dòmhnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mac an t-Srònaich (1)

Mac an t-Srònaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The best Gaelic

‘A’ Ghàidhlig as fheàrr’

Read More Leugh tuilleadh

Big Neil of the trout

Niall Mòr nam Breac

Read More Leugh tuilleadh

Lady Lindsay

A’ Bhaintighearna Liondsaidh

Read More Leugh tuilleadh

Robert the Bruce in Inverness (2)

Am Brusach ann an Inbhir Nis (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robert the Bruce in Inverness (1)

Am Brusach ann an Inbhir Nis (1)

Read More Leugh tuilleadh

Red Herrings

Sgadain Dearga

Read More Leugh tuilleadh

Isle Martin

Eilean Mhàrtainn

Read More Leugh tuilleadh

An Gàidheal – Poetry

An Gàidheal – Bàrdachd

Read More Leugh tuilleadh

An Gàidheal – Lèirmheas

An Gàidheal – A review

Read More Leugh tuilleadh

An Gàidheal – Riddles

An Gàidheal – Tòimhseachain

Read More Leugh tuilleadh

The Rout of Moy (2)

Ruaig na Mòighe (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Rout of Moy (1)

Ruaig na Mòighe (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Glen Fruin (3)

Cath Ghlinn Freòin (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Glen Fruin (2)

Cath Ghlinn Freòin (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Glen Fruin (1)

Cath Ghlinn Freòin (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch a’ Ghartain (3)

Loch Garten (3)

Read More Leugh tuilleadh

An Uamh Mhòr (2)

The Big Cave (2)

Read More Leugh tuilleadh

Bàs Chaluim Chille (2)

The Death of St Columba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Bàs Chaluim Chille (1)

The Death of St Columba (1)

Read More Leugh tuilleadh

An Gibean mar Leigheas

The Gibean as a cure

Read More Leugh tuilleadh

A song about hunting whales

Òran mu Shealg nam Mucan-mara

Read More Leugh tuilleadh

The Balaena

Am Balaena

Read More Leugh tuilleadh

Carbadan Argyll (2)

Argyll petrol cars (2)

Read More Leugh tuilleadh

Carbadan Argyll (1)

Argyll petrol cars (1)

Read More Leugh tuilleadh

Football and Scotland

Ball-coise agus Alba

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Carmichael and the Napier Commission (2)

Alasdair MacIlleMhìcheil agus Coimisean Napier (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Carmichael and the Napier Commission

Alasdair MacIlleMhìcheil agus Coimisean Napier (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Golden Retriever

An Cù-eunaich Buidhe

Read More Leugh tuilleadh

King James IV (2)

Rìgh Seumas IV (2)

Read More Leugh tuilleadh

King James IV

Rìgh Seumas IV (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Nigg Stone

Clach an Eig

Read More Leugh tuilleadh

The King's Ferry

Aiseag an Rìgh

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar a’ Ghunna (3)

Fearchar a’ Ghunna (3)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar a’ Ghunna (2)

Fearchar a’ Ghunna (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar a’ Ghunna (1)

Fearchar a’ Ghunna (1)

Read More Leugh tuilleadh

The poor little person’s prayer

Ùrnaigh na creubhaig

Read More Leugh tuilleadh

The Clanranald books

Leabhraichean Chlann Raghnaill

Read More Leugh tuilleadh

Radio Caledonia (2)

Radio Caledonia (2)

Read More Leugh tuilleadh

Radio Caledonia (1)

Radio Caledonia (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Yellow London Lady

A’ Bhan-Lunnainneach Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

Litreachas nan Gàidheal agus an Tìr

Gaelic literature and the landcape

Read More Leugh tuilleadh

The Shielings of Pàirc

Àirighean na Pàirce

Read More Leugh tuilleadh

The murder of MacIntosh of Tirinie

Murt Mhic an Tòisich Tìr Ìngnidh

Read More Leugh tuilleadh

Mar a thàinig an guirmean a dh’Alba (2)

How woad came to scotland (2)

Read More Leugh tuilleadh

How woad came to Scotland (1)

Mar a Thàinig an Guirmean a dh’Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Kishorn Dwarfs

Troichean Chiseoirn

Read More Leugh tuilleadh

Slavery and Scotland (2)

Tràilleachd agus Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Slavery and Scotland (1)

Tràilleachd agus Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Commemorating the New Testament (2)

Comharrachadh an Tiomnaidh Nuaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The 'Bedford Highlanders' (2)

Na ‘Bedford Highlanders’(2)

Read More Leugh tuilleadh

The 'Bedford Highlanders' (1)

Na ‘Bedford Highlanders’(1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Munnu (2)

Naomh Munnu (2)

Read More Leugh tuilleadh

Naomh Munnu (1)

Saint Munnu (1)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Campbell, ‘The Kingussie Bard (2)

Dòmhnall Phàil, Bàrd Cheann a’ Ghiùthsaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Campbell, ‘The Kingussie Bard (1)

Dòmhnall Phàil, Bàrd Cheann a’ Ghiùthsaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

New Zealand and immigration

New Zealand agus Luchd-imrich

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (1)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Big Alasdair Son of the King

Alasdair Mòr Mac an Rìgh

Read More Leugh tuilleadh

Flower of Scotland

Flower of Scotland

Read More Leugh tuilleadh

The year of the mouse

Bliadhna nan luch 

Read More Leugh tuilleadh

The year of the sheep (2)

Bliadhna nan caorach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The year of the sheep (1)

Bliadhna nan caorach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Treaty of Perth (1266) (2)

Co-chòrdadh Pheairt (1266) (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Treaty of Perth (1266) (1)

Co-chòrdadh Pheairt (1266) (1)

Read More Leugh tuilleadh

Poetry (2)

Bàrdachd (2)

Read More Leugh tuilleadh

Poetry (1)

Bàrdachd (1)

Read More Leugh tuilleadh

The American Act of Independence

Neo-eisimeileachd nan Stàitean Aonaichte

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Donan Castle (2)

Caisteal Eilean Donnain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Donan Castle (1)

Caisteal Eilean Donnain (1)

Read More Leugh tuilleadh

History

Eachdraidh

Read More Leugh tuilleadh

The Vikings in Tiree

Na Lochlannaich ann an Tiriodh

Read More Leugh tuilleadh

Big Ruairidh and the second sight

Ruairidh Mòr agus an Dà-shealladh

Read More Leugh tuilleadh

The skull of Robert the Bruce

Claigeann a’ Bhrusaich

Read More Leugh tuilleadh

Cairnsmuir Disaster

Call a’ Chairnsmuir

Read More Leugh tuilleadh

Skerryvore Lighthouse (1)

Taigh-solais na Sgeir Mhòir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Murder in Strathspey (2)

Murt ann an Srath Spè (2)

Read More Leugh tuilleadh

Murder in Strathspey (1)

Murt ann an Srath Spè (1)

Read More Leugh tuilleadh

Destruction of Ardnarea (2)

Sgrios Àird na Riadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Destruction of Ardnarea (1)

Sgrios Àird na Riadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Stromeferry Riot (3)

Aimhreit an t-Sròim (3)

Read More Leugh tuilleadh

Stromeferry Riot (2)

Aimhreit an t-Sròim (2)

Read More Leugh tuilleadh

Stromeferry Riot (1)

Aimhreit an t-Sròim (1)

Read More Leugh tuilleadh

An SS Ferret (3)

An SS Ferret (3)

Read More Leugh tuilleadh

An SS Ferret (2)

An SS Ferret (2)

Read More Leugh tuilleadh

An SS Ferret (1)

An SS Ferret (1)

Read More Leugh tuilleadh

Leitir Fura (1)

Leitir Fura (1)

Read More Leugh tuilleadh

Flodigarry and Eilean Flodigarry (1)

Flòdaigearraidh agus Eilean a’ Chinn Mhòir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Birlinn Chlann Raghnaill (2)

Birlinn Chlann Raghnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Birlinn Chlann Raghnaill (1)

Birlinn Chlann Raghnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Knoydart Seven (1)

Seachdnar Chnòideirt (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (4)

An Admiral (2) (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (3)

An Admiral (1) (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (2)

An Admiral (2) (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (1)

An Admiral (1) (1)

Read More Leugh tuilleadh

Brahan Seer (3)

Coinneach Odhar Fiosaiche (3)

Read More Leugh tuilleadh

Brahan Seer (2)

Coinneach Odhar Fiosaiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

Brahan Seer (1)

Coinneach Odhar Fiosaiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Knights Templar (2)

Na Ridirean Teampallach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Knights Templar (1)

Na Ridirean Teampallach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The guard of the Black Corrie

Freiceadain a’ Choire Dhuibh

Read More Leugh tuilleadh

Lisbon Earthquake (2)

Crith-thalmhainn Lisbon (2)

Read More Leugh tuilleadh

Lisbon Earthquake (1)

Crith-thalmhainn Lisbon (1)

Read More Leugh tuilleadh

Steall à Iomadh Lòn

Steall à Iomadh Lòn

Read More Leugh tuilleadh

The Declaration of Arbroath (2)

Taisbeanadh Obar Bhrothaig (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Declaration of Arbroath (1)

Taisbeanadh Obar Bhrothaig (1)

Read More Leugh tuilleadh

Yairs and the Sturgeon (1)

Cairidhean agus am Bradan Sligeach (1)

Read More Leugh tuilleadh

McGregor's Leap

Leum MhicGriogair

Read More Leugh tuilleadh

Death of the Deer (3)

Bàs an Daimh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Death of the Deer (2)

Bàs an Daimh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Death of the Deer (1)

Bàs an Daimh (1)

Read More Leugh tuilleadh

National Gallery of Scotland

Gailearaidh Nàiseanta na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

The New Testament

An Tiomnadh Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

The Gaelic Bible (3)

Am Bìobaill Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

The Gaelic Bible (2)

A' Bhìoball Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

Where did the word Nollaig come from?

Co às a thàinig am facal Nollaig?

Read More Leugh tuilleadh

Graveyard watch

Faire chlaidh

Read More Leugh tuilleadh

Lochaber Poet (2)

Bàrd Loch Abar (2)

Read More Leugh tuilleadh

Hannibal

Hannibal

Read More Leugh tuilleadh

Mac-Talla

Mac-Talla

Read More Leugh tuilleadh

Balmoral

Both Mhoireil

Read More Leugh tuilleadh

Orkney

Arcaibh

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (4)

Iain Dubh Leòdhasach (4)

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (3)

Iain Dubh Leòdhasach (3)

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (2)

Iain Dubh Leòdhasach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (1)

Iain Dubh Leòdhasach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Archibald Cook

Gilleasbaig Cook

Read More Leugh tuilleadh

Archibald and Finlay Cook

Gilleasbaig is Fionnlagh Cook

Read More Leugh tuilleadh

Puzzle

Tòimhseachan

Read More Leugh tuilleadh

Pillarguri

Pillarguri

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Kringen

Blàr Khringen

Read More Leugh tuilleadh

A bad omen on the Titanic

Manadh air an Titanic

Read More Leugh tuilleadh

Thugam agus Bhuam

Thugam agus Bhuam

Read More Leugh tuilleadh

The Highland Regiment

An Rèisimeid Ghàidhealaich

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (5)

Balla Antonine (5)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (4)

Balla Antonine (4)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (3)

Balla Antonine (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Old Fox

Seann Mhadadh Ruadh

Read More Leugh tuilleadh

Keil School

Sgoil na Cille

Read More Leugh tuilleadh

The Statutes of Iona (2)

Reachdas Ì

Read More Leugh tuilleadh

The Statutes of Iona (1)

Reachdas Eilean Ì

Read More Leugh tuilleadh

Cotton mills in Stanley

Muileann-cotain ann an Stanley

Read More Leugh tuilleadh

Minister for Gaelic

Ministear airson na Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Bonnie Prince Charlie

Teàrlach Òg Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

Dubrach

Dubrach

Read More Leugh tuilleadh

The Ann Alexander

An Ann Alexander

Read More Leugh tuilleadh

The Linnet

An Linnet

Read More Leugh tuilleadh

Dornoch

Dòrnach

Read More Leugh tuilleadh

County Mayo

Contae Mhaigh Eo

Read More Leugh tuilleadh

Finan MacDonald

Fionghan MacDhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

People of Mingulay

Muinntir Mhiughalaigh

Read More Leugh tuilleadh

History of Scotland

Eachdraidh na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Eigg (2)

Eige (2)

Read More Leugh tuilleadh

Eigg (1)

Eige (1)

Read More Leugh tuilleadh

The loss of the Flannan Isles (2)

Call na h-Eileanan Flannach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The loss of the Flannan Isles (1)

Call na h-Eileanan Flannach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Heisgeir

Heisgeir

Read More Leugh tuilleadh

Martin Martin

Màrtainn MacIlleMhàrtainn

Read More Leugh tuilleadh

Culbin Sands (2)

Bàr Inbhir Èireann (2)

Read More Leugh tuilleadh

Culbin Sands (1)

Bàr Inbhir Èireann (1)

Read More Leugh tuilleadh

James Mason

Seumas Mason

Read More Leugh tuilleadh

The Potato Riots

Ar-a-mach a’ Bhuntàta

Read More Leugh tuilleadh

Halifax

Halifax

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Ferguson

Alasdair Fearghasdan

Read More Leugh tuilleadh

The Frasers of Lovat

Clann ’ic Shimidh

Read More Leugh tuilleadh

John of Moidart 

Iain Muideartach

Read More Leugh tuilleadh

Field of Shirts

Blàr na Lèine

Read More Leugh tuilleadh

The Great Fight of Wick (2)

Sabaid Mhòr Inbhir Ùige (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Sheriff read the Riot Act and the Great Fight of Wick 

Siorram Achd na h-Aimhreit, agus Sabaid Mhòr Inbhir Ùige

Read More Leugh tuilleadh

The Great Fight of Wick (1)

Sabaid Mhòr Inbhir Ùige (1)

Read More Leugh tuilleadh

The congregation of Wick

Coitheanal Inbhir Ùige

Read More Leugh tuilleadh

La Marie de Dunquerque

La Marie de Dunquerque

Read More Leugh tuilleadh

The Ship of the People

Long nan Daoine

Read More Leugh tuilleadh

Athnamulloch 

Ath nam Muileach

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (10)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (10)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (9)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (9)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (8)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (8)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (7)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (7)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (6)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (6)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (5)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (5)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (4)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (4)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (3)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (3)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (2)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (2)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (1)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Welsh in Saskatchewan

Na Cuimrich ann an Saskatchewan

Read More Leugh tuilleadh

The MacLeans (2)

Na Leathanaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The MacLeans (1)

Na Leathanaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Falklands

Na h-Eileanan Falcland

Read More Leugh tuilleadh