FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Nature - Archive Nàdar - Tasglann

1270: Loch Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

1259: Am Foghar

Read More Leugh tuilleadh

1251: An Raineach-mhòr

Read More Leugh tuilleadh

1236: Seumas MacDhonnchaidh, Lus-eòlaiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

1227: Coille ‘Rìoghail’ na Gàidhealtachd 

Read More Leugh tuilleadh

1146: Buain nan Coilleag

Read More Leugh tuilleadh

1116: Dearcan Sasgatùin

Read More Leugh tuilleadh

1112: An Càl Buan

Read More Leugh tuilleadh

1107: Am Fiadh Iapanach

Read More Leugh tuilleadh

1106: An Dreathan-donn

Read More Leugh tuilleadh

1080: An Giuthas Wollemi

Read More Leugh tuilleadh

1079: An Iolair-mhara

Read More Leugh tuilleadh

1078: An Iolair-uisge

Read More Leugh tuilleadh

1077: An Iolair-bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

1036: An Giuthas Bunya

Read More Leugh tuilleadh

1029: A’ Chuthag ann an Hiort

Read More Leugh tuilleadh

967: An Sealgair Mòr agus An Grioglachan

Read More Leugh tuilleadh

910: Mucan-mara Bhail’ Ailein

Read More Leugh tuilleadh

884: A’ Chorra-mhonaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

883: A’ Chorra-mhonaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

856: Feamainn a Ghabhas Ithe (2)

Read More Leugh tuilleadh

855: Feamainn a Ghabhas Ithe (1)

Read More Leugh tuilleadh

850: Muile-mhàgag

Read More Leugh tuilleadh

838: A' Chraobh Fhearna

Read More Leugh tuilleadh

811: Aimsir a’ Gheamhraidh 

Read More Leugh tuilleadh

790: An Lus as Cùbhraidhe

Read More Leugh tuilleadh

709: Gillaroo / Gille-ruadh

Read More Leugh tuilleadh

706: Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (4)

Read More Leugh tuilleadh

705: Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (3)

Read More Leugh tuilleadh

704: Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

703: Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

699: Coilltean-calltainn (3)

Read More Leugh tuilleadh

698: Coilltean-calltainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

697: Coilltean-calltainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

695: Árainn Mhór (2)

Read More Leugh tuilleadh

694: Árainn Mhór (1)

Read More Leugh tuilleadh

680: Gobhair air a’ Ghàidhealtachd

Read More Leugh tuilleadh

679: Gobhair agus a’ Chraobh-theaghlaich

Read More Leugh tuilleadh

661: Am Brisgean (3)

Read More Leugh tuilleadh

660: Am Brisgean (2)

Read More Leugh tuilleadh

659: Am Brisgean (1)

Read More Leugh tuilleadh

613: Fòghnan na h-Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

612: Fòghnan na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

587: Slighe Chlann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

580: Stòiridh traidiseanta mun nios

Read More Leugh tuilleadh

579: Ainmean airson lusan (2)

Read More Leugh tuilleadh

578: Ainmean airson lusan (1)

Read More Leugh tuilleadh

576: Oidhche nan Seachd Suipearan

Read More Leugh tuilleadh

575: Seachd Cadalaichean an t-Saoghail (1)

Read More Leugh tuilleadh

558: An Lioncs (2)

Read More Leugh tuilleadh

557: An Lioncs (1)

Read More Leugh tuilleadh

554: Iain Friseal (3)

Read More Leugh tuilleadh

553: Iain Friseal (2)

Read More Leugh tuilleadh

552: Iain Friseal (1)

Read More Leugh tuilleadh

551: Barbrag

Read More Leugh tuilleadh

544: Craobh an Tillidh

Read More Leugh tuilleadh

539: Gobhair ann an seanfhaclan Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

538: Gobhair

Read More Leugh tuilleadh

529: Lus nan Cnapan

Read More Leugh tuilleadh

502: Dualchas Nàdair na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

489: Tàrmachan

Read More Leugh tuilleadh

480: Diofar sheòrsaichean de chlamhain

Read More Leugh tuilleadh

448: An t-Seamrag

Read More Leugh tuilleadh

391: Tuiltean

Read More Leugh tuilleadh

368: A’ Chaorag Lèana

Read More Leugh tuilleadh

363: Lusan Albannach

Read More Leugh tuilleadh

325: Lus a’ bhainne, lus an ime agus badan measgain

Read More Leugh tuilleadh

267: Am fuaim a tha coileach a’ dèanamh

Read More Leugh tuilleadh

266: Coileach Donn

Read More Leugh tuilleadh

245: Geamhraidhean fuara sneachdach

Read More Leugh tuilleadh

244: Meadhan a’ gheamhraidh

Read More Leugh tuilleadh

234: Seanfhacal mu na na trì gaothan as fhuaire

Read More Leugh tuilleadh

186: Cha dèan aon smeòrach samhradh

Read More Leugh tuilleadh

181: Ialtag

Read More Leugh tuilleadh

175: Mamailean is eòin

Read More Leugh tuilleadh

174: Am Foghar

Read More Leugh tuilleadh

142: Gleann Truim

Read More Leugh tuilleadh

116: Mac-làmhaich

Read More Leugh tuilleadh

112: Uil’-ìoc

Read More Leugh tuilleadh

56: Capall-coille

Read More Leugh tuilleadh

45: Lusan bith-bheò

Read More Leugh tuilleadh

41: Cho carach ris an t-sionnach

Read More Leugh tuilleadh

36: An Diabhal Tasmanianach

Read More Leugh tuilleadh

27: Ceann-fionn

Read More Leugh tuilleadh

22: Tsunami ann an Alba

Read More Leugh tuilleadh

20: Bodach na Sìde

Read More Leugh tuilleadh

14: Bainne nan gobhar

Read More Leugh tuilleadh

13: Ochd-chasach

Read More Leugh tuilleadh

12: Beathaichean a’ bruidhinn

Read More Leugh tuilleadh

11: Iolairean agus cait fiadhaich

Read More Leugh tuilleadh