menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Food Biadh

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

A’ cur aithne air Griogair MacLeòid

[Griogair MacLeòid] Eilean ùr, taigh ùr agus preseantair ùr ach tha an fhuine dìreach mar a bha i a-riamh – sìmplidh agus blasta.

[Griogair MacLeòid] Nise, ’s dòcha nach eil sibh gam aithneachadh ach tha Màiri air a bith sa chidsin agamsa tric mar-thà.

[Màiri] Tha sin cho aotram!

[Griogair MacLeòid] Gu math aotram, nach eil?

[Griogair MacLeòid] Agus a-nis, tha i air a’ chrann Fuine a ruighinn dhomhsa.

[Griogair MacLeòid] Is mise Griogair MacLeòid. Agus nam bheatha làitheil, tha mi trang ag obair nam mo chòcaire phroifeiseanta ann an cafaidh is a’ frithealadh na daoine a tha a’ tighinn thugam gu leabaidh is bracaist. Ged a tha mise dèidheil le bhith a’ leughadh leabhraichean mu dheidhinn fuine, tha mi mionnaichte às gun urrainn dhomh fad’ a bharrachd ionnsachadh bho na sàr bhèicearan a tha a’ fuireach timcheall orm na bho leabhar sam bith.

Chaidh am prògram seo, Fuine, a chraoladh an toiseach ann an 2018. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa BeurlaIntroducing Gregor MacLeod

[Gregor MacLeod] A new island, a new house, and a new presenter new presenter but the baking is as it always has been, simple and tasty.

[Gregor MacLeod] Now, maybe you don’t recognise me, but Mairi has often been in my kitchen already.

[Mairi] That is so light!

[Gregor MacLeod] Very light, isn’t it?

[Gregor MacLeod] And now she has passed the baking banner on to me.

[Gregor MacLeod] I’m Gregor MacLeod. And in my daily life, I am busy working as a professional cook in a café and serving people who come to my bed and breakfast. Although I like to read books about baking, I am sure that I can learn much more from expert bakers that live near me than from any book.

This programme, Fuine, was first broadcast in 2018. Courtesy of Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

nam bheatha làitheil - my daily life

a’ frithealadh dhaoine - serving people

leabaidh is bracaist - bed and breakfast

mionnaichte - sworn