menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

An Geamhradh le Dùghall Bochanan

[Preasantair] Bha dol-a-mach mac-an-duine na chuspair do bhàird san ochdamh linn deug cuideachd. Anns A’ Gheamhradh ’s e teachdaireachd Chrìosdachd gu h-àraidh a tha fa-near do Dhùghall Bochanan.

[Preasantair] Rinn mòran de bhàird na h-ochdamh linn deug òrain mu na ràithean ach tha An Geamhradh eadar-dhealaichte. Tha teachdaireachd na chois. ’S e sin gum feum mac-an-duine tionndadh gu Dia mus bi e ro fhadalach.

[Leughadair] Nis theirig an samhradh’,

’S tha ’n geamhradh teachd dlùth oirnn,

Fìor nàmhaid na chinneas,

Teachd a mhilleadh ar dùthcha,

Ga saltairt fo chasaibh

’S da maise ga rùsgadh;

Gun iochd ann ri dadam,

Ach a’ sladadh ’s a’ plunndrainn.

[An t-Oll. Urr. Ruairidh MacLeòid] Nuair a tha thu a’ tòiseachadh a leughadh a’ phìos bhàrdachd seo chanadh tu gur e dìreach òran a th’ ann mun gheamhradh. A’ chiad sia no ochd ranna, tha mi a’ smaoineachadh, ’s ann dìreach ag innse mu na rudan a bha a’ tachairt anns a’ gheamhradh, mar a bha sneachd a’ tighinn ’s reòthadh ’s rudan a’ searg.

[Leughadair] Sgaoil oirnne a sgiathan,

’S chuir e ghrian air a chùlaibh,

Às an nead thug e ’n t-àlach,

Neo-bhàidheil gar sgiùrsadh;

Sneachd iteagach glè-gheal

O na speuraibh teachd dlùth oirnn,

clacha-meallainn ’s gaoth thuathach,

Mar luaidhe ’s mar fhùdar.

[An t-Oll. Urr. Ruairidh MacLeòid] Ach an uair sin tha e a’ tionndadh anns a’ mhionaid agus tha facal aige ri seann daoine agus tha e ag ràdh seo mar a tha beatha duine – tha an geamhradh a’ tighinn ’s feumaidh tu ullachadh a dhèanamh.

[Leughadair] Ach èist rium, a sheann duin’,

’S tuig an samhla tha ’m stòiridh:

Tha ’m bàs a’ teachd teann ort –

Siud an geamhradh tha ’m òran;

’S ma gheibh e thu ad leisgean,

Gun deasach’ fa chòmhdail,

Cha dèan aithreachas crìche

Do dhìonadh on dòrainn.

An aois ata ’n tòir ort,

Bheir i leòn ort nach saoil thu:

Air do shùilibh bheir ceathach

Is treabhaidh i d’ aodann;

Bheir i crith-reoth’ mud ghruaig

Is neul uaine an aoig leis,

’S cha tig aiteamh na grian ort

Bheir an liath-reoth’ a-chaoidh dhìot.

Chaidh am prògram seo, Sheinn am Bàrd, a chraoladh an toiseach ann an 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

An Geamhradh (The Winter) by Douglas Buchanan

[Presenter] Mankind’s behaviour was a topic for poets in the eighteenth Century too. In An Geamhradh (The Winter) it is a Christian message that Douglas Buchannan has in mind especially.

[Presenter] Many eighteenth Century poets wrote poems about the seasons but An Geamhradh (The Winter) is different. It contains a message. That is that mankind must turn to God before it is too late.

[Reader] Now the summer flees

And the winter closely approaches us,

A true enemy of all that grows

The approach destroying our country,

Treading under its foot

And the beauty is stripped

Without compassion for anything

But stealing and plundering

[Prof. Rev. Ruairidh MacLeod] When you start reading this piece of poetry you would say that it is just a poem about the winter. The first six or eight verses, I think, they just tell of the things that happen in the winter, how snow comes and frost and things wither.

[Reader] Spread on us a wing

And he put the sun behind him

From the nest he took the brood

Unkindly scourging them;

Pure white feathery snow

O this curse approaches us

Hailstones and northerly wind

Like lead and like powder

[Prof. Rev. Ruairidh MacLeod] But then it suddenly turns and it speaks to old people and it says that this is like a person’s life – the winter is coming and you must prepare.

[Reader] But listen to me, old person

And you’ll understand the similie in my story:

The death is fast approaching for you

That is the winter in my song;

And if you get the hat of a lazy person

Without preparing for the cover

Repentance will not make a border

For saving you from torment.

The age that you are,

It would give you pain that you would not imagine:

Your eyes will become misty

It will develop on your face;

It will give you mildew about your hair

And a green complexion of death,

And the sun will not thaw you

The hoarfrost will take forever from you

This programme, Sheinn am Bàrd, was first broadcast in 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

dol-a-mach - behaviour

mac-an-duine - mankind, human being

teachdaireachd - message

searg - dried, shrivelled, withered