menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Ionad-tadhail Tèarmainn Nàiseanta Bheinn Eighe fosgailte a-rithist

Gaelic Gàidhlig

[Innes Rothach – Preseantair] Fosglaidh an t-ionad-tadhail aig Tèarmainn Nàdair Nàiseanta Bheinn Eighe a-rithist air na Sàbaid. Chaidh na ceudan mhìltean notaichean a chosg ag ùrachadh an ionaid ‘s nan nithean mu chuairt air. Am measg nan goireasan ùra tha àite faire airson fiadh bheathaichean agus panailean fiosrachaidh mu dhualchas Ghàidhlig na sgìre. Chaidh Calum MacIlleathain a-mach airson sùil a thoirt air.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha Tearmann Nàdair Nàiseanta Beinn Eighe a’ gabhail a-steach 48 cm₂ bho mhullach na beinne shìos gu Loch Maruibhe. Le taic airgid còrr air £300,000 bho Mhaoin Leasachaidh Dùthchail na Roinn Eòrpa, tha Dualchas Nàdair na h-Alba air goireasan ùra a chur an sàs.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Thathar a’ tomhais gu bheil mu 15,000 neach-tadhal a’ tighinn gu Ionad Turasachd Beinn Eighe gach bliadhna agus tha dòchas leis na goireasan ùra a th’aca gu faigh daoine tuilleadh tuigse air an àite agus mar phàirt de sin, air ainmean Gàidhlig na sgìre.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] A thuilleadh air an àireamh sin, tha mu 50,000 neach a’ tadhal air an Tearmann Nàdair Nàiseanta gach bliadhna. Taobh a-staigh an togalaich, tha bùird-fiosrachaidh ùra a’ toirt mìneachadh air ainmean nam beann ann an Gàidhlig agus Beurla.

[Robyn Ireland] Tha sinn gu mòr airson ‘s gun cuir an chuid daoine anns an sgìre fhèin agus daoine bho nas fhaide air falbh ùine seachad anns na sgìrean seo airson tuilleadh ionnsachadh mun sgìre agus mu dhualchas nàdair na sgìre agus gum faigh iad tlachd às an ùine sin.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Anns an ionad tha cuideachd bùird le fiosrachadh mu eachdraidh agus seallaidhean na sgìre. Tha an Tearmann Nàdair Nàiseanta na dhachaigh dha beathaichean a th’air an dìon leithid fèidh ruaidh agus iolairean. Mar phàirt den taisbeanadh ùr, gheibh luchd-tadhail an cothrom bhidio beò fhaicinn bho nead iolaire agus ma tha iad fortanach, seallaidhean eile den fhiadh-bheatha a tha fuireach anns an tearmann.

[Robyn Ireland] Ma tha iad uabhasach fortanach tha cothrom aca beathaichean mar cait-fhiadhaich fhaicinn, ach anns an fharsaingeachd tha cothrom ann iolairean-mara, iolairean-buidhe agus clamhanan fhaicinn.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha an t-ionad ùr a’ fosgladh chun a’ phobaill Didòmhnaich agus e fosgailte an uair sin chun an Dàmhair. Calum MacIlleathain, BBC An Là, Beinn Eighe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitor centre at Beinn Eighe National Nature Reserve open again

English Beurla

[Innes Munro – Presenter] The visitor centre at the Beinn Eighe National Reserve will open again on Sunday. Hundreds of thousands of pounds were spent renovating the centre and its surroundings. Amongst the new facilities there’s a sheltered area for wildlife and information panels about the area’s Gaelic heritage. Calum Maclean went to have a look at it.

[Calum Maclean – Reporter] The Beinn Eighe National Nature Reserve takes in 48 cm₂ from the top of the hill down to Loch Maree. With funding of more than £300,000 from the European Regional Development Fund, Scottish National Heritage have put in place new facilities.

[Calum Maclean – Reporter] They estimate that around 15,000 visitors come to the Beinn Eighe Visitor Centre each year and they hope with the new facilities they have that people will gain a better understanding of the place and as part of that, of the Gaelic place names of the area.

[Calum Maclean – Reporter] In addition to that number, there are around 50,000 visiting the National Nature Reserve each year. Inside the building, there are new information boards explaining the names of the hills in Gaelic and English.

[Robyn Ireland] We really want both people in the area itself and those from further afield to spend time in these areas in order to learn more about the area, about the natural heritage of the area and that they will enjoy their time.

[Calum Maclean – Reporter] In the centre there’s also information boards with the history and scenery in the area. The National Nature Reserve is home to protected animals such as red stags and eagles. As part of the new exhibition, visitors can get a chance to see a live video from an eagles nest and if they’re lucky, other sights of wildlife that live in the reserve.

[Robyn Ireland] If they are very lucky there’s a chance for them to see wildcats but in general there’s a chance to see sea eagles, golden eagles and buzzards.

[Calum Maclean – Reporter] The new centre will open to the public on Sunday and it’s open through to October. Calum Maclean, BBC An Là, Beinn Eighe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionad-tadhail Tèarmainn Nàiseanta Bheinn Eighe fosgailte a-rithist

Gaelic Gàidhlig

[Innes Rothach – Preseantair] Fosglaidh an t-ionad-tadhail aig Tèarmainn Nàdair Nàiseanta Bheinn Eighe a-rithist air na Sàbaid. Chaidh na ceudan mhìltean notaichean a chosg ag ùrachadh an ionaid ‘s nan nithean mu chuairt air. Am measg nan goireasan ùra tha àite faire airson fiadh bheathaichean agus panailean fiosrachaidh mu dhualchas Ghàidhlig na sgìre. Chaidh Calum MacIlleathain a-mach airson sùil a thoirt air.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha Tearmann Nàdair Nàiseanta Beinn Eighe a’ gabhail a-steach 48 cm₂ bho mhullach na beinne shìos gu Loch Maruibhe. Le taic airgid còrr air £300,000 bho Mhaoin Leasachaidh Dùthchail na Roinn Eòrpa, tha Dualchas Nàdair na h-Alba air goireasan ùra a chur an sàs.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Thathar a’ tomhais gu bheil mu 15,000 neach-tadhal a’ tighinn gu Ionad Turasachd Beinn Eighe gach bliadhna agus tha dòchas leis na goireasan ùra a th’aca gu faigh daoine tuilleadh tuigse air an àite agus mar phàirt de sin, air ainmean Gàidhlig na sgìre.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] A thuilleadh air an àireamh sin, tha mu 50,000 neach a’ tadhal air an Tearmann Nàdair Nàiseanta gach bliadhna. Taobh a-staigh an togalaich, tha bùird-fiosrachaidh ùra a’ toirt mìneachadh air ainmean nam beann ann an Gàidhlig agus Beurla.

[Robyn Ireland] Tha sinn gu mòr airson ‘s gun cuir an chuid daoine anns an sgìre fhèin agus daoine bho nas fhaide air falbh ùine seachad anns na sgìrean seo airson tuilleadh ionnsachadh mun sgìre agus mu dhualchas nàdair na sgìre agus gum faigh iad tlachd às an ùine sin.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Anns an ionad tha cuideachd bùird le fiosrachadh mu eachdraidh agus seallaidhean na sgìre. Tha an Tearmann Nàdair Nàiseanta na dhachaigh dha beathaichean a th’air an dìon leithid fèidh ruaidh agus iolairean. Mar phàirt den taisbeanadh ùr, gheibh luchd-tadhail an cothrom bhidio beò fhaicinn bho nead iolaire agus ma tha iad fortanach, seallaidhean eile den fhiadh-bheatha a tha fuireach anns an tearmann.

[Robyn Ireland] Ma tha iad uabhasach fortanach tha cothrom aca beathaichean mar cait-fhiadhaich fhaicinn, ach anns an fharsaingeachd tha cothrom ann iolairean-mara, iolairean-buidhe agus clamhanan fhaicinn.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha an t-ionad ùr a’ fosgladh chun a’ phobaill Didòmhnaich agus e fosgailte an uair sin chun an Dàmhair. Calum MacIlleathain, BBC An Là, Beinn Eighe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitor centre at Beinn Eighe National Nature Reserve open again

English Beurla

[Innes Munro – Presenter] The visitor centre at the Beinn Eighe National Reserve will open again on Sunday. Hundreds of thousands of pounds were spent renovating the centre and its surroundings. Amongst the new facilities there’s a sheltered area for wildlife and information panels about the area’s Gaelic heritage. Calum Maclean went to have a look at it.

[Calum Maclean – Reporter] The Beinn Eighe National Nature Reserve takes in 48 cm₂ from the top of the hill down to Loch Maree. With funding of more than £300,000 from the European Regional Development Fund, Scottish National Heritage have put in place new facilities.

[Calum Maclean – Reporter] They estimate that around 15,000 visitors come to the Beinn Eighe Visitor Centre each year and they hope with the new facilities they have that people will gain a better understanding of the place and as part of that, of the Gaelic place names of the area.

[Calum Maclean – Reporter] In addition to that number, there are around 50,000 visiting the National Nature Reserve each year. Inside the building, there are new information boards explaining the names of the hills in Gaelic and English.

[Robyn Ireland] We really want both people in the area itself and those from further afield to spend time in these areas in order to learn more about the area, about the natural heritage of the area and that they will enjoy their time.

[Calum Maclean – Reporter] In the centre there’s also information boards with the history and scenery in the area. The National Nature Reserve is home to protected animals such as red stags and eagles. As part of the new exhibition, visitors can get a chance to see a live video from an eagles nest and if they’re lucky, other sights of wildlife that live in the reserve.

[Robyn Ireland] If they are very lucky there’s a chance for them to see wildcats but in general there’s a chance to see sea eagles, golden eagles and buzzards.

[Calum Maclean – Reporter] The new centre will open to the public on Sunday and it’s open through to October. Calum Maclean, BBC An Là, Beinn Eighe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

Tèarmainn Nàdair Nàiseanta Bheinn Eighe - Beinn Eighe National Nature Reserve

Là na Sàbaid - Sunday

Didòmhnaich is also used

Loch Maruibhe - Loch Maree

Maoin Leasachaidh Dùthchail na Roinn Eòrpa - European Regional Development Fund

Dualchas Nàdair na h-Alba - Scottish National Heritage

Ionad Turasachd - Visitor Centre

fèidh ruaidh - red stags

iolairean - eagles

cait-fhiadhaich - wild cats

iolairean-mara - sea eagles

iolairean-buidhe - golden eagles

clamhanan - buzzards