menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Am Prionnsa Teàrlach a’ tadhal air na h-Eileanan Siar

[Màiri Rodgers – Preseantair] Nis a’ gluasad gu sgeulachdan beaga nas fhaisg air làimh agus abair thusa gu robh latha sònraichte aca aig a’ Mhòd ann an Steòrnabhagh an-diugh. Tha Dòmhnall MacLaomainn a’ feitheamh airson tuilleadh innse dhuinn – a Dhòmhnaill.

[Dòmhnall MacLaomainn – Neach-aithris] Mòran taing a Mhàiri agus fàilte oirbh uile gu Steòrnabhagh, far a bheil Mòd na Cloinne a’ tighinn gu crìoch agus fiughair ga dhèanamh ri Mòd nan Inbheach, a tha tòiseachadh a-màireach. Nise, chan e annas a th’ ann dhan Mhòd buill den teaghlach Rìoghail nochdadh bho àm gu àm. An-diugh, b’e am Prionnsa Teàrlach a bha air aoigheachd, ’s e toirt seachad duais Neach-ionnsachaidh na Bliadhna agus chaidh e cuideachd a chèilidh air taigh-staile Na Hearadh.

[Dòmhnall MacLaomainn – Neach-aithris] ‘S e fàilte bhlàth a fhuair am Prionnsa an-diugh ann an Steòrnabhagh, ’s e coinneachadh ri comataidh ionadail a’ chomainn, ag èisteachd ri seinneadairean òga, a’ toirt seachad duaisean agus a’ gearradh cèic a bha comharrachadh 125 bliadhna bho chaidh An Comunn Gàidhealach a stèidheachadh. Bha sgeulachd Carmine Colajezzi, Neach-ionnsachaidh na Bliadhna, na iongnadh dha.

[Carmine Colajezzi] Dà bhliadhna air ais, as t-samhradh, an 2014, bha mi anns na h-Eileanan an Iar. Fhad ‘s a bha mi a’ campachadh chuir mi dà sheachdain seachad ann an sin. Agus chòrd an t-àite rium agus an cultar agus sna daoine agus ’s ann an sin a chuala mi a’ Ghàidhlig sa chiad dol a-mach. Agus bha mi ag obair ann an Glaschu aig an àm sin agus nuair a thill mi a Ghlaschu bha mi airson an ceangal ris na h-eileanan a chumail beò agus ’s ann air sgàth sin a thòisich mi air clasaichean Gàidhlig.

[Dòmhnall MacLaomainn – Neach-aithris] Às dèidh coinneachadh ri Carmine, bha gu leòr ri fhaicinn fhathast. B’ e buidheann de dhannsairean Gàidhealach an rud mu dheireadh a chunnaic e mus deach a thoirt chun an heiliocoptar aige dha na Hearadh, far an robh Ruaraidh Rothach a’ feitheamh.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Ràinig am Prionnsa na Hearadh aig leth uair às dèidh meadhan-latha airson fosgladh oifigeil Taigh-staile na Hearadh. Choinnich e ri luchd-obrach agus muinntir an àite a bha air cuireadh fhaighinn. Ga thoirt timcheall bha Coinneach MacIlleathain, a tha os cionn sgioba nan staillearean.

[Coinneach MacIlleathain] Dìreach sheall sinn dha an spiorad, mar a bha sinn ga chruthachadh, sheall sinn dha an draft a tha sinn a’ toirt dha na croitearan, ’s sheall sinn dha an sugar kelp, an rud annasach a tha anns an gin againn agus bha e gu math fiosrach e fhèin mu dheidhinn a’ ghnothaich, chan e seo a’ chiad taigh-staile anns an robh e.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Fhuair am Prionnsa tocasaid de uisge-beatha na Hearadh mar tiodhlac. Nuair a bhios an t-uisge-beatha sin aig ìre, thèid a chur ann am botail agus a reic. Thèid an t-airgead gu carthannas Urras a’ Phrionnsa.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Tha cuairt a’ Phrionnsa a’ teannadh gu crìoch ach cha bhi e deiseil gus am faigh e air an tocasaid aige a dhùnadh agus blasad fheuchainn de dh’ uisge-beatha na Hearadh.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Às dèidh dha an tocasaid aige a dhùnadh, fhuair am prionnsa drùthag bheag dhan spiorad ùr. Ach dè shaoil e dheth?

[Coinneach MacIlleathain] Uill shaoil e gun robh e glè mhath. Shaoil e gun robh e uabhasach làidir a chionn tha e tighinn a-mach às an staile aig cha mhòr 40% proof. Mar sin thuirt e gun deach e shuas a shròin rud beag. Ach chòrd an drama ris, thuirt e gu robh e uabhasach complex agus tha sin a’ còrdadh ruinne.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Tha Taigh-staile na Hearadh air cliù a chosnadh mar-thà airson an gin aca agus feallsanachd taigh-staile sòisealta a tha gan stiùireadh. Ach dè feum a nì an comharrachadh rìoghail seo dhan ghnìomhachas anns an àm ri teachd?

[Coinneach MacIlleathain] Nì e feum mhòr, bidh e sealltainn nach e dìreach rud beag a th’ annainn, fhios agad. ’S e àite gu math cudromach a th’ ann dha na h-eileanan air sàillibh gun tàinig e choimhead oirnn.

[Dòmhnall MacLaomainn – Neach-aithris] Ruaraidh Rothach leis an aithris ud ’s a h-uile coltas ann gun do chòrd uisge-beatha na Hearadh ris a’ Phrionnsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince Charles visits the Western Isles

[Màiri Rodgers – Presenter] Now moving on to stories closer to home and what a special day they had at the Mod in Stornoway today. Donald Lamont awaits to tell us more – Donald.

[Donald Lamont – Reporter] Many thanks Màiri and welcome everyone to Stornoway, where the Children’s Mod is coming to a close and people are looking forward to the Adult’s Mod, which begins tomorrow. Now, it’s not unusual for members of the Royal Family to appear at the Mod from time to time. Today, Prince Charles was the guest , he was presenting the award for Learner of the Year and he also went to visit the Isle of Harris Distillery.

[Donald Lamont – Reporter] It was a warm welcome the Prince received in Stornoway today, as he met the local committee of An Comunn, listened to young singers, presented awards and cut the cake to celebrate 125 years since An Comunn Gàidhealach was set up. He was amazed by Carmine Colajezzi’s story, Gaelic Learner of the Year.

[Carmine Colajezzi] Two years ago, in summer 2014, I was in the Western Isles. While I was camping I spent two weeks there. I really enjoyed the place, the culture and the people and that’s where I first heard Gaelic. I was working in Glasgow at the time and when I returned I wanted to keep my connection to the islands alive and it’s because of that I began to take Gaelic classes.

[Donald Lamont – Reporter] After meeting Carmine, there was plenty yet to see. The last thing he saw was a group of highland dancers, before he was taken to his helicopter to Harris, where Roddy Munro was waiting.

[Roddy Munro – Reporter] The Prince arrived in Harris at half past midday for the official opening of the Isle of Harris Distillery. He met with staff and locals who had been invited. Showing him round was Kenneth MacLean, who leads the team of distillers.

[Kenneth MacLean] We just showed him the spirit, how we make it, the draft we give the crofters and we showed him the sugar kelp, the unusual ingredient in our gin. He was very knowledgeable about the process, this isn’t the first distillery he’s been in.

[Roddy Munro – Reporter] The Prince received a large cask of Isle of Harris whisky as a gift. When the whisky has aged, it will be put in bottles and sold. The money will go to the Prince’s Trust charity.

[Roddy Munro – Reporter] The Prince’s visit is coming to an end but it won’t finish until he seals his cask and has a taste of the Isle of Harris whisky.

[Roddy Munro – Reporter] After sealing his cask, the prince got to taste a little drop of the new spirit. But what did he think of it?

[Kenneth MacLean] Well he thought it was quite good. He thought it was very strong as it’s come out of the still at almost 40% proof. Therefore he said it went up his nose a little. But he enjoyed the dram, he said it was very complex and we are pleased with that.

[Roddy Munro – Reporter] The Isle of Harris Distillery has earned a good reputation already for their gin and their social distillery philosophy. But what difference will this royal approval make to the business in the future?

[Kenneth MacLean] It will make a huge difference, it will show that we’re not just a small business, you know. It’s an important place now on the islands because he came to visit us.

[Donald Lamont] Roddy Munro with that report and there’s every sign that the Prince enjoyed the Isle of Harris whisky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Prionnsa Teàrlach a’ tadhal air na h-Eileanan Siar

(Prince Charles visits the Western Isles)

Vocabulary Briathrachas

an Teaghlach Rìoghail - the Royal Family

Am Prionnsa Teàrlach - Prince Charles

taigh-staile - distillery

Neach-ionnsachaidh na Bliadhna - (Gaelic) Learner of Year

a’ campachadh - camping

dannsairean Gàidhealach - Highland Dancers

drudhag - drop (of liquid)

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.