menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2016

[Iain MacIlleathain – Preseantair] Nise tha rabhadh ann gun tèid a' Ghàidhlig fhàgail mar chànan sgoilearachd mura cùm buidhnean leasachaidh taic rithe anns na sgìrean far a bheileas fhathast ga bruidhinn. Thàinig an rabhadh bho Anna NicSuain agus i togail tè de phrìomh dhuaisean aig Duaisean na Gàidhlig a chaidh a chumail ann an Glaschu a-raoir. Chaidh sreath dhuaisean a thoirt seachad ann an sreath de chuspairean, seo Iain MacDiarmaid.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Cathy bhàn, àrd-ùrlar, fìon agus aithne dhan fheadhainn a rinn an diofar as motha dhan Ghàidhlig sa bhliadhna a dh’ fhalbh. Thog Shannon Cowie duais tosgaire òg na bliadhna. Chaidh i tro Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Nis. Tha i air aon cheum oilthighe a dhèanamh agus tha i air ùr thòiseachadh trèanadh na dotair.

[Shannon Cowie] A-nis dhòmhsa ‘s e cànan aig an taigh a tha ann agus tha Gàidhlig aig na daoine còmhla ris a bheil mi a’ fuireach agus sin an rud a tha cho cudromach mu dheidhinn taigh na Gàidhlig agus an uair sin nuair a tha mi aig an oilthigh chan eil mi a’ bruidhinn Gàidhlig idir. So tha e gu math diofraichte bhon nuair a bha mi sa bhun-sgoil agus ’s e Gàidhlig a bha agam sa chlas ach cha robh aig an taigh. ’S tha mi smaoineachadh gu bheil e cudromach sin a bhith agam airson mo chuid Ghàidhlig a chumail suas.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Thog Taigh-tasgaidh nan Eilean ann an Leòdhas duais airson feum eaconamaigeach a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig. Bha duais ealain ann son Theatre gu Leòr agus Catriona Lexy Chaimbeul son leabhar a h-athar, Tormod a’ Bhocsair nach maireann, Shrapnel, a chur air an àrd-ùrlar.

[Catriona Lexy Chaimbeul] Tha mi duilich nach b’ urrainn dha bhith còmhla rinn a-nochd ach tha mi cinnteach gum biodh e uabhasach moiteil.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Agus duais eile son prògram rèidio Beag air Bheag. Thill na h-Uibhistich le duais son pròiseact eadar dà sgoil – ‘B’ eòlach do Sheanair Air.’

[Iona NicIlledhuinn] Sgoil Dhalabroig agus Sgoil an Iochdair a bha ann am ‘B’ eòlach do Sheanair Air’ agus thàinig an dà sgoil còmhla airson dealbh-chluich a chur air beulaibh sluagh ann an Sgoil Lionacleit agus ’s e fileantaich agus luchd-ionnsachaidh a bha air an àrd-ùrlar a’ feuchainn ris an aon chothrom a thoirt dha na fileantaich agus ris an luchd-ionnsachaidh airson Gàidhlig a bhruidhinn agus airson ‘s gum faiceadh an coimhearsnachd gu robh a’ Ghàidhlig fhathast làidir agus gum bu chòir piseach a chur ris an sin cuideachd.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Gu h-eadar-nàiseanta, thàinig Seumas Watson a tha air a mhòr-chuid de bheatha-obrach a chur seachad ann an Alba Nuadh a’ leasachadh na Gàidhlig a-null son duais sàr obair. Chunnaic e oidhirpean mòra ath-bheothachaidh thall agus ann an seo.

[Seumas MacBhàtair] Eaconamaidh na h-Àird an Iar dhen t-saoghal a tha a’ glanadh às na cultaran beaga, na cànanan beaga seo.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Bha grunn dhuaisean eile ann ach, thog Anna NicSuàin prìomh dhuais na h-oidhche airson an obair a rinn i fad a beatha.

[Anna NicSuain] Ged is e mise a tha faighinn na duais ann an seo a-nochd, tha iomadach duine thairis air an 40 bliadhna chaidh seachad air a bhith sàs còmhla rium, ann an sgìre Nis agus cuideachd aig Colaiste a’ Chaisteil ’s aig Comhairle nan Eilean.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Tha na duaisean ann an co-bhann leis an Daily Record son aire a mhòr-shluaigh a thogail dhan obair a bhios daoine a’ dèanamh gus Gàidhlig a bhrosnachadh. Ach a rèir Anna NicSuain, tha sinn an-dràsta air an t-slighe cheàrr.

[Anna NicSuain] Tha mi smaoineachadh gu feum na buidhnean a tha an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig a bhith gu math faiceallach gu bheil iad a’ toirt taic dha na coimhearsnachdan anns a bheil a’ Ghàidhlig fhathast air a bruidhinn. Tha e glè mhath a bhith a’ toirt taic dha luchd-ionnsachaidh air feadh na dùthcha ’s a bhith ag àrdachadh àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ach mura bi coimhearsnachdan againn anns am bi a’ Ghàidhlig air a bruidhinn tha cheart cho math dhuinn sguir dheth.

[Iain MacDiarmaid – Neach-aithris] Iain MacDiarmaid, BBC An Là, Glaschu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scottish Gaelic Awards 2016

[Iain MacLean – Presenter] Now there is a warning that Gaelic could be left as a language for scholars if development groups don’t provide support for it in the communities where it is still spoken. This warning came from Annie MacSween as she accepted one of the main prizes at the Gaelic Awards which were held in Glasgow last night. A series of awards were given in a range of subjects, here’s John McDiarmid.

[John McDiarmid - Reporter] Cathy bhàn, a stage, wine and recognition for those who have made the biggest impact on the Gaelic language over the past year. Shannon Cowie won the award for Young Gaelic Ambassador of the Year. She was educated through the medium of Gaelic in Inverness. She’s completed one university degree and she’s just started training to become a doctor.

[Shannon Cowie] Now it’s a language I speak at home and those I live with speak Gaelic and that’s what’s so important about the Gaelic House. Then when I attend university I don’t speak Gaelic at all. So it’s quite different to when I was in primary school where I spoke Gaelic in class but not at home. I think it’s important to have that in order to keep up my Gaelic.

[John McDiarmid - Reporter] Museum nan Eilean in Lewis won the award for Gaelic as an Economic Asset. The Arts & Culture Award went to Theatre gu Leòr and Catriona Lexy Campbell for the adaptation of Shrapnel for the stage, a book written by Catriona Lexy’s late father, Norman.

[Catriona Lexy Campbell] I’m sorry he couldn’t be here with us tonight but I’m sure he would be very proud.

[John McDiarmid - Reporter] And another award went to the radio programme Beag air Bheag. The people of Uist returned home with an award for a drama project involving two schools – ‘B’ eòlach do Sheanair Air.’

[Iona Brown] Daliburgh School and Iochdar School were involved in ‘B’ eòlach do Sheanair Air’ and the two schools came together to perform a play in front of a crowd in Liniclete School. There were fluent speakers and learners on stage being given the opportunity to speak Gaelic so that the community could see that the Gaelic language is still strong and that there’s still room for improvement too.

[John McDiarmid - Reporter] Internationally, Seumas Watson, who has spent most of his working life in Cape Breton developing Gaelic, came over to pick up the Best Contribution Award. He has seen big initiatives to rekindle the language both abroad and here.

[Seumas Watson] It’s the Western economy that’s wiping out minority cultures and these minority languages.

[John McDiarmid - Reporter] There were a number of other awards but Annie MacSween won the main award of the night - the Lifetime Achievement Award.

[Annie MacSween] Although I am receiving this award tonight, there are various people over the past 40 years who have also been engaged in this work with me, in the district of Ness and also at the Lews Castle College and the Western Isles Council.

[John McDiarmid - Reporter] The awards are in conjunction with the Daily Record in order to raise public awareness of the work people do to encourage the Gaelic language. But according to Annie MacSween, we’re on the wrong path at the moment.

[Annie MacSween] I think those groups involved in Gaelic development need to be very careful that they are providing support to the communities where Gaelic is still spoken. It’s all very well providing support to learners across the country and raising the number of Gaelic speakers but if we don’t have communities in which Gaelic is spoken then we might as well just give up.

[John McDiarmid - Reporter] John McDiarmid, BBC An Là, Glasgow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2016

(Scottish Gaelic Awards 2016)

Vocabulary Briathrachas

rabhadh - warning

buidhnean leasachaidh - development groups

àrd-ùrlar - stage

tosgaire - ambassador

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig - Gaelic Medium Education

ceum oilthighe - university degree

Sgoil Dhalabroig - Daliburgh School

Sgoil an Iochdair - Iochdar School

Sgoil Lionacleit - Liniclete School

Alba Nuadh - Nova Scotia

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.